07 juli 2015Financiering

Ook familie kan tekenen voor Wlz-aanvraag

Een aanvraag voor Wlz-zorg bij het CIZ kan ook door de partner van de cliënt of een van de kinderen gedaan worden,  indien deze aanvraag wordt gedaan in combinatie met een aanvraag van een Bopz-indicatie (art. 60 Bopz; geen bereidheid/geen bezwaar).

 

Een door partner of kind ondertekende aanvraag voor de Wlz wordt in een dergelijk geval als correct ondertekend door het CIZ in behandeling genomen. Dat blijkt uit de brief  van het ministerie van VWS aan ActiZ van 24 juni jl waarin zij de nieuwe werkwijze van het CIZ toelicht.

 

Met deze nieuwe handelwijze van het CIZ is de problematiek rond de handtekening voor de Wlz –aanvraag voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening in veel gevallen opgelost.  Bij cliënten met een somatische aandoening (zoals een CVA) die niet in staat zijn een Wlz-aanvraag te ondertekenen, kan de familie de aanvraag niet voor zijn rekening nemen. Het CIZ biedt in een dergelijk geval wel een aparte aanpak. Het CIZ beoordeelt in alle gevallen of een niet (correct) ondertekende aanvraag toch in behandeling moet worden genomen. Het CIZ gaat daarbij na wat de reden is voor het ontbreken van de handtekening van de cliënt zelf, wat de reden is voor de afwezigheid van een machtiging en of er noodzaak is voor snelle besluitvorming.

 

Achtergrond brief

Het CIZ stelde met ingang van dit jaar dat de cliënt zelf de aanvraag bij het CIZ voor Wlz-zorg  moet ondertekenen. Ook een handtekening van een mentor, curator of schriftelijk gemachtigde werd door het CIZ geaccepteerd. Een handtekening van een echtgenoot (partner) of kinderen van de cliënt werd  door het CIZ niet geaccepteerd; de aanvraag werd als gevolg hiervan niet in behandeling genomen.

Omdat het in de praktijk in de meeste gevallen gaat  om aanvragen van  cliënten met een psychogeriatrische stoornis kan aan de handtekening echter weinig waarde worden gehecht: de cliënten zijn immers geheel of ten dele wilsonbekwaam.  Om dezelfde reden is het afgeven van een machtiging niet (meer) mogelijk: voor het afgeven van een rechtsgeldige machtiging is immers nodig dat degene die een machtiging afgeeft wilsbekwaam is. Voor de familie van de wilsonbekwame cliënt resteerde slechts de weg van het aanvraag van mentorschap of curatele.  Gegeven de lange doorlooptijden van deze procedure ( de huidige wachttijd bij de kantonrechter bedraagt 3 tot 6 maanden) bood  deze weg weinig soelaas, mede gelet op het veelal spoedeisende karakter van de Wlz-aanvraag. Reden waarom ActiZ deze problematiek dit voorjaar bij VWS en de Tweede Kamer  aankaartte.

De hierboven genoemde brief van VWS is het langverwachte antwoord op onze vragen.

 

Regelen vertegenwoordiging

De problematiek rond de handtekening laat zien hoe belangrijk het is dat ouderen goed – en vooral tijdig – nadenken over de vraag wie hen wil vertegenwoordigen als het niet meer gaat en hoe zij vertegenwoordigd willen worden. Met name in de domeinen van de wijkverpleging en de Wmo zijn cliënten nog wel in staat na te denken over deze vragen en hierover het gesprek met hun naasten aan te gaan. Zie hierover onder meer de videoserie “Als het niet meer zonder zorgen kan” van het LUMC.

 

Over de spelregels rond vertegenwoordiging heeft ActiZ de handreiking “Eigen regie en vertegenwoordiging” gemaakt.

 

 

 

 

1-DSC_0056-001