VVT-Kwaliteit

Resultaten uitvraag Kernfactoren Personeelssamenstelling meetjaar 2018

In 2019 hebben zorgorganisaties voor het eerst gegevens over hun eigen verantwoorde personeelssamenstelling aangeleverd over het meetjaar 2018 aan het Openbare Data Bestand (ODB) van Zorginstituut Nederland. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft normen vastgesteld voor een verantwoorde personeelssamenstelling in verpleeghuizen. Deze normen zijn in januari 2019 door Zorginstituut Nederland opgenomen in het register. Om inzicht te geven in wat er is aangeleverd in 2019 door zorgorganisaties heeft Dageraad Advies, in opdracht van ActiZ, een analyse gemaakt van de cijfers uit het ODB.

Meer medewerkers in verpleeghuizen

Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen snel en is de opgave om voldoende medewerkers te vinden en tegelijkertijd de kwaliteit in verpleeghuizen te waarborgen, groot. Zoals ook is samengevat in 'Feiten en cijfers over de arbeidsmarkt'. Ondanks deze ontwikkelingen was er in 2018 sprake van een groei van het aantal medewerkers in de verpleeghuizen ten opzichte van het aantal cliënten. 

Meer aandacht voor opleiden en ontwikkelen

Naast de personele groei, werd er in 2018 aandacht besteed aan opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Meer dan 6% van de ingezette medewerkers was leerling en bijna 8% van de medewerkers is in 2018 doorgestroomd naar een ander kwalificatieniveau. Zorgorganisaties investeren in ontwikkeling en benutting van talenten van medewerkers. Dit is belangrijk om medewerkers die al in de sector werken, te behouden.

Verder verbeteren

Maar er is ruimte voor verbetering. De in- en uitstroom van medewerkers was in 2018 gemiddeld respectievelijk 23% en 18%. Volgens de meest recente voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis van de minister van VWS bestaat de uitstroom voor 40% uit medewerkers die de zorg verlaten, stroomt 50% door naar een andere zorgwerkgever en gaat 7% van de medewerkers met pensioen. Ook op het gebied van ziekteverzuim zijn er kansen om als sector te verbeteren. Daarom is het belangrijk om in te blijven zetten op het behoud van medewerkers.  

Uitvraag Kernfactoren Personeelssamenstelling meetjaar 2019

Vanaf 7 januari 2020 is de portal geopend voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg verslagjaar 2019. Zorgorganisaties hebben t/m juni 2020 de tijd om deze gegevens aan te leveren in de portal van gegevensmakelaar Desan. Lees hier meer over de uitvraag.

Lotte Vlaar