24 oktober 2019Kwaliteit

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2019

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Een van de onderdelen is het aanleveren van kwaliteitsinformatie. Die is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben. Bovendien is deze informatie belangrijk voor interne sturing, zorginkoop en toezicht. Vanaf 7 januari 2020 is de portal geopend voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg verslagjaar 2019.

Update 26-06-2020: De nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019 is 1 november 2020

Hoe werkt het aanleveren?

Aanleveren van de gehele indicatorenset voor externe verantwoording vindt plaats in de periode januari t/m november 2020 in de portal van gegevensmakelaar Desan, gefaciliteerd door ActiZ. Als zorgorganisatie heeft u eind oktober 2019 een brief van het Zorginstituut ontvangen met het verzoek om gegevens aan te leveren en met informatie over de verdere procedure. U levert de kwaliteitsindicatoren én de indicatoren personeelssamenstelling gezamenlijk aan voor externe verantwoording.

Op 6 januari 2020 is de portal geopend. Leden van ActiZ krijgen automatisch hun inloggegevens toegestuurd vanuit de gegevensmakelaar. De portal is open t/m 1 novmeber 2020.

Meten en vaststellen van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg 

Het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg (ActiZ, Zorgthuis.nl, V&VN en Verenso, 2019) onderscheidt twee categorieën van indicatoren:

  • Indicatoren Basisveiligheid: Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren uit de lijst van zeven (zie handboek) worden aangeleverd bij het Zorginstituut. Zorgprofessionals en organisaties beslissen zelf welke indicatoren dit zijn. De cliëntenraad wordt geïnformeerd of wordt betrokken bij het maken van de keuze. De keuze voor de indicatoren wordt toegelicht in het kwaliteitsjaarverslag.

  • Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader: URL van Kwaliteitsverslag en Aanbevelingsscore (Net Promotor Score of Zorgkaart Nederland). Dit is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar.

Er is een overzicht gemaakt van de verplichte en keuzevrije indicatoren en de veranderingen in 2019 ten opzichte van meetjaar 2018.

Voor de kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 gelden verschillende meetperioden. Het merendeel wordt gemeten door terug te kijken op de periode januari t/m december 2019. De meting van sommige indicatoren basisveiligheid zal echter plaatsvinden in de periode januari t/m februari 2020. De meetperiode voor elke indicator staat beschreven in het handboek.

Organisaties die bijvoorbeeld in verband met deelname aan de LPZ-meting, hun meet- en terugkoppelcyclus al gerealiseerd hebben in de maanden november t/m december 2019, kunnen die meting benutten voor de aanlevering. Deelnemers ontvangen bericht vanuit de LPZ zodra hun gegevens in de portal zijn overgenomen. De LPZ is een voorbeeld van een gebruiksvriendelijke manier van meten van de indicatoren basisveiligheid. Deze meting vindt plaats tussen 3 en 28 februari 2020. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding. 

Meten en vaststellen van de indicatoren personeelssamenstelling

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld dat zorgorganisaties op concernniveau gegevens publiceren over de personeelssamenstelling. Het ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling’ (ActiZ, Zorgthuis.nl, V&VN en Verenso, 2019) beschrijft vijf kernfactoren die inzicht geven in een verantwoorde personeelssamenstelling. Deze kernfactoren zijn hetzelfde als vorig jaar, namelijk:

  • Aard van aanstelling
  • Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
  • Ziekteverzuim
  • In-, door- en uitstroom
  • Ratio personeelskosten/opbrengsten.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft op deze vijf kernfactoren indicatoren geformuleerd. In het Handboek staat beschreven hoe deze indicatoren moeten worden gemeten. De meetperiode voor de indicatoren personeelssamenstelling verslagjaar 2019 loopt van januari 2019 t/m december 2019.

Veelgestelde vragen/FAQ

In bijgaand overzicht vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot het proces van meten en aanleveren.

Uitleg berekeningen voor portal uitvraag 2019

Bij vragen helpen we graag, neem daarvoor contact op met:

Christa Ooms, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772014, c.ooms@actiz.nl (indicatoren basisveiligheid)

of Lotte Vlaar, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772002, l.vlaar@actiz.nl (kernfactoren personeelssamenstelling)

Lotte Vlaar
1-DSC_0911