31 augustus 2020Kwaliteit

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2020

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Een van de onderdelen is het aanleveren van kwaliteitsinformatie. Die is voor cliënten van belang om te kunnen kiezen voor de zorg die zij nodig hebben. Bovendien is deze informatie belangrijk voor interne sturing, zorginkoop en toezicht. Vanaf 8 januari 2021 is de portal geopend voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg verslagjaar 2020. 

Hoe werkt het aanleveren?

Aanleveren van de gehele indicatorenset voor externe verantwoording vindt plaats in de periode 8 januari t/m 28 juni 2021 in de portal van gegevensmakelaar (Desan), gefaciliteerd door ActiZ. Als zorgorganisatie ontvangt u in oktober 2020 een brief van het Zorginstituut met het verzoek om gegevens aan te leveren en met informatie over de verdere procedure. U levert de kwaliteitsindicatoren én de indicatoren personeelssamenstelling gezamenlijk aan voor externe verantwoording.

Vanaf 8 januari 2021 is de portal geopend. Leden van ActiZ krijgen automatisch hun inloggegevens toegestuurd vanuit de gegevensmakelaar. De portal is open t/m 28 juni 2021. 

Meten en vaststellen van de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg 2020’ van ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso, onderscheidt twee categorieën van indicatoren:

  • Indicatoren Basisveiligheid: Voor verslagjaar 2020 gelden dezelfde indicatoren als voor 2019. Dat betekent: er zijn drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit de zeven keuze-indicatoren. Zorgprofessionals en organisaties beslissen zelf welke indicatoren dit zijn. De cliëntenraad wordt over deze keuze in indicatoren geïnformeerd of wordt bij de keuze betrokken. De keuze voor de indicatoren wordt toegelicht in het kwaliteitsjaarverslag.
  • Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader: Naast de URL van het kwaliteitsverslag, dienen organisaties gegevens aan te leveren over cliëntervaringen. Nieuw dit jaar is dat er drie methodes zijn toegestaan voor score cliëntervaringsgegevens.

In 2019 waren er twee toegestane methodes voor de landelijke aanlevering van de score cliëntervaringsgegevens, te weten de NPS of de aanbevelingsvraag van ZorgkaartNederland. De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft besloten dat aanbieders van verpleeghuiszorg met ingang van 2021 jaarlijks een nieuwe, uniforme methode moeten gaan gebruiken: de totaalscore van ZorgkaartNederland.nl. Verslagjaar 2020 geldt als overgangsjaar waarin zowel de oude methoden (NPS of aanbevelingsvraag ZorgkaartNederland.nl) als de nieuwe methode (totaalscore ZorgkaartNederland.nl) gebruikt kunnen worden. In het handboek vindt u alle benodigde informatie hierover.

Meetperiode: januari-februari 2021

Het merendeel van de indicatoren wordt gemeten door terug te kijken op de periode januari t/m december 2020; enkele indicatoren moeten op een bepaald moment gemeten worden. De meting van de indicatoren basisveiligheid 2020 zal plaatsvinden in januari - februari 2021. Aanlevering van de indicatoren in de portal kan van 8 januari tot 28 juni 2021.

Meten en vaststellen van de indicatoren personeelssamenstelling

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgesteld dat zorgorganisaties op concernniveau gegevens publiceren over de personeelssamenstelling. Het ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling’ (ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN en Verenso, 2020) beschrijft vijf kernfactoren die inzicht geven in een verantwoorde personeelssamenstelling, namelijk:

  • Aard van aanstelling
  • Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
  • Ziekteverzuim
  • In-, door- en uitstroom
  • Ratio personeelskosten/opbrengsten.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft op deze vijf kernfactoren indicatoren geformuleerd. De indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar; wel zijn enkele verhelderingen in de meetinstructie aangebracht. In het handboek staat beschreven hoe de indicatoren moeten worden gemeten. De meetperiode voor de indicatoren personeelssamenstelling verslagjaar 2020 loopt van januari t/m december 2020.

Covid-19

Eerder was vanwege de Covid-19 crisis de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. Registreren, meten en aanleveren van de indicatoren over verslagjaar 2020 vindt in principe plaats op de gebruikelijke wijze, zoals hierboven is beschreven. Mocht de situatie door COVID-19 veranderen, dan zal door de Stuurgroep opnieuw naar de meetperiode worden gekeken.

FAQ

In bijgaand overzicht vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen met betrekking tot het proces van meten en aanleveren.

Bij vragen helpen we graag, neem daarvoor contact op met

  • Gerdienke Ubels, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772017, g.ubels@actiz.nl (indicatoren basisveiligheid)
  • Lotte Vlaar, beleidsadviseur, telefoon: 085-0772002, l.vlaar@actiz.nl  (indicatoren personeelssamenstelling)
1-DSC_0911
Lotte Vlaar