JGD-Preventie en zorg

Participatie kinderen in Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De handreiking ‘Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS in het kader van het programma ‘Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis’. De inhoud van deze handreiking is opgesteld door Augeo Foundation, Defence for Children, Rijksuniversiteit Groningen, Veilig Thuis Haaglanden en Verwey-Jonker Instituut. 

In deze handreiking vinden beroepsgroepen en organisaties concrete handvatten en inpassingsmogelijkheden om hun meldcodes op maat te maken en participatie van kinderen structureel te waarborgen. 

Participatie

In de aanpak van kindermishandeling moeten kinderen gedurende het hele proces de mogelijkheid krijgen te participeren: van signaleren, onderzoeken, hulpverlenen tot en met monitoren. Het is belangrijk dat in de meldcode concrete handvatten zijn opgenomen over hoe en wanneer kinderen betrokken moeten worden. De invulling van de manier waarop kinderen betrokken worden, kan per beroepsgroep en discipline verschillen. 

Kernelementen

In het document worden de kernelementen van betekenisvolle participatie beschreven: informatie geven aan kinderen, vragen en luisteren naar de mening van kinderen, de mening van kinderen meewegen, het recht van kinderen op klacht en verzet en het belang dat elk handelen van professionals herstelgericht is. De beschrijving die wordt gebruikt is algemeen van aard en vereist een vertaling naar de verschillende beroepsgroepen en disciplines. 

De kernelementen zijn opgenomen in een compacte checklist met 9 actiepunten. 

Bron: Rijksoverheid, juni 2018