VVT-Informatisering

Succesvol opschalen van technologie in de wijk

Hoe kunnen succesvolle technologische innovaties opgeschaald worden in de thuiszorg zodat dit, met de juiste drijfveren bij medewerkers, is ingebed in de werkprocessen? Deze onderzoeksvraag staat centraal in een onderzoek van Myrthe Frederiks in opdracht van ActiZ.

Het ontwikkelen van een visie en deze breed uitdragen, luidt het advies aan zorgorganisaties. Verder moeten medewerkers in ieder opzicht worden gefaciliteerd rondom het inzetten van de toepassing. Effectieve ondersteuning is gericht op het verbeteren van de motivatie, de capaciteit en de gelegenheid van medewerkers en cliënten om met de nieuwe toepassing te gaan werken.

Achtergrond onderzoek

Dit onderzoek gaat dieper in op de dialoogsessies die zijn gehouden voorafgaand aan de publicatie van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) in maart 2019. Hieruit blijkt dat in de huidige situatie technologie met positief bewezen gevolgen nog onvoldoende gestructureerd ingezet wordt in de zorg thuis. Met het voorliggende onderzoek wordt met name ingezoomd op bedrijfstechnische oorzaken hiervan, zoals gebrek aan integratie in bedrijfsprocessen en de juiste drijfveren bij medewerkers. Tevens richt het onderzoek zich op twee andere oorzaken uit de dialoogsessies, namelijk onvoldoende capaciteit, budget, middelen en kennis en de terughoudende ambitie en/of het ontbreken van een visie/doel aan bod.

ActiZ initieerde het onderzoek omdat er een te globaal beeld inzicht bestond over mislukte implementaties en/of het gebrek aan opschaling van technologie in de thuiszorg. Dat gold eveneens voor specifieke oorzaken die mogelijk samenhangen met de benodigde aanpassingen van de werkprocessen en het creëren van draagvlak.

Deelvragen

In het onderzoek komen deelvragen aan bod:

  1. Welke technologische innovaties worden er zoal gebruikt in de zorgverlening thuis?
  2. Wat is de houding van zorgorganisaties op het gebruik van technologie in de zorg thuis?
  3. Welke factoren beïnvloeden het draagvlak onder medewerkers bij de implementatie van een toepassing?
  4. Hoe kunnen complexe veranderingen in het werkproces van een organisatie doorgevoerd worden zodat de technologie ingebed zit in het zorgproces?

Welke technologie wordt ingezet

Vrijwel iedere organisatie maakt gebruik van technologie in de thuiszorg. Uit het onderzoek blijkt dat een ECD-systeem en personenalarmering de meest gebruikte technologieën zijn. Daarop volgen toepassingen rondom leefstijlmonitoring, farmaceutische telezorg en beeldzorg. Zorgrobots worden op het moment nog niet structureel ingezet in de thuiszorg. Het ECD-systeem en de personenalarmering worden in de meeste organisaties op grote schaal ingezet. Dat geldt niet voor leefstijlmonitoring, farmaceutische telezorg en beeldzorg.

Urgentie wordt gevoeld

In het onderzoek dat voorafging aan de SET werd geconcludeerd dat een terughoudende ambitie, een matig gevoel voor urgentie en/of het ontbreken van een visie en doelen een oorzaak is waardoor pilots niet opgeschaald worden. Dit is niet bevestigd in dit voorliggende onderzoek.

Sociale kant onderbelicht

In het onderzoek komt naar voren dat de sociale kant van innovatie onderbelicht is bij het implementeren van technologie. Uit de interviews blijkt dat organisaties waar technologie succesvol is opgeschaald en zit ingebed in de werkprocessen veel aandacht hebben besteed aan de sociale kant van de innovatie.

Faciliteren in alle fasen van implementatie

Uit het onderzoek blijkt dat draagvlak bij medewerkers gevoed wordt door drie factoren, namelijk motivatie, capaciteit en gelegenheid. Een toepassing valt of staat bij het faciliteren van medewerkers en cliënten op deze factoren in alle fasen van de implementatie. De knelpunten rondom het gebruik van de toepassing moeten worden weggenomen. De meeste aandacht (75%) moet zitten in de sociale kant van de innovatie, vergeleken met de technologische kant van de innovatie (25%). Dit wordt in de praktijk nog te vaak onderschat.

Download voor meer informatie het onderzoeksrapport (pdf)

1-DSC_0443