VVT-Informatisering, VVT-Wonen

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) informatie en ervaringen

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is eind januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en staat open voor aanvragen vanaf 1 maart 2019. Inmiddels zijn voor de reguliere SET 40 aanvragen goedgekeurd. In dit bericht vindt u alle relevante informatie.

Vraagbaak en quick scan

U vindt informatie over de regeling op de site van RVO.

Om u te ondersteunen bij uw vragen is een vraagbaak ingericht bij RVO. Het contactadres is klantcontact@rvo.nl (telefoon: 088 042 42 42).

Als u een aanvraag overweegt kunt u ook een quick scan laten doen door RVO. Met de Quickscan kunt u uw plan kort toelichten. RVO toetst dan samen met u of uw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling.

Regeling geldt drie jaar

SET staat per 1 maart 2019 open voor aanvragen. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Er is 2 keer 28 miljoen euro beschikbaar. Op dit moment (mei 2020) heeft VWS voor 2021 het subsidieplafond op 5 miljoen vastgesteld. Zolang de regeling duurt, kunt u elk jaar aanvragen doen (tot 1 januari 2022). Is uw aanvraag goedgekeurd dan kunt u 3 jaar gebruik maken van de subsidie.

Overigens moet deze SET-regeling niet worden verward met de noodregeling SET COVID-19 die maar kort heeft opengestaan

December 2019: 3 belangrijke wijzigingen in SET

VWS heeft de regeling aangepast naar aanleiding van signalen uit de praktijk

 • Verlaging ondergrens ten behoeve van kleinere zorgaanbieders
 • Subsidie voor visievorming op e-health voorafgaand aan de SET-aanvraag
 • Verruiming opleidingskosten

De wijzigingen gaan in per 1 februari 2020

Meer informatie: zie Staatscourant.

September 2019: eveneens aanpassing van regeling

In de SET is bepaald dat de kosten van aanschaf of lease van de e-health toepassing subsidiabel zijn, voor zover deze kosten niet hoger zijn dan 20% van de totale subsidiabele kosten. Tot nu toe werd hierbij een onderscheid gemaakt tussen kosten van de hardware (wel subsidiabel) en de kosten van bijbehorende diensten, zoals installatie, service en licenties/abonnementskosten voor het platform waarop de toepassing draait (niet subsidiabel). In de praktijk zijn deze kosten echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na verschillende reacties uit het veld, is dit aangepast en zijn beiden onderdelen subsidiabel. Voor de volledige wijziging, zie Staatscourant.

Meer toelichting: ziekenhuisverplaatste zorg

In de regeling staat vermeld dat de regeling niet geldt voor projecten die ziekenhuisverplaatste zorg bieden. Dit roept de vraag op hoe in de SET ziekenhuisverplaatste zorg wordt gedefinieerd en hoe het zich onderscheidt van de afspraken in het onderhandelingsakkoord met de medisch specialisten. In dit onderhandelingsakkoord is voor ziekenhuizen die meegaan in de gewenste transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek - dan wel naar krimp bewegen - voor de periode 2019 tot en met 2022 incidenteel transformatiegeld beschikbaar. Die krimp ontstaat door ziekenhuisverplaatste zorg.

Een eenduidig antwoord op de vraag wat ziekenhuisverplaatste zorg binnen SET betekent is er niet. Het eerste doel met het ‘uitsluiten’ van ziekenhuisverplaatste zorg in SET is het voorkomen van dubbele financiering (2x geld voor hetzelfde).
Het is dus geen zwart-wit verhaal. Wellicht is een algemene richtlijn behulpzaam: als wijkverpleging en huisartsen de belangrijkste primaire partij zijn, kan een aanvraag uit SET.
Volgens het ministerie zal de praktijk moeten uitwijzen hoe werkbaar het begrip is. ActiZ zal dit blijven volgen en zo nodig bijstelling bepleiten.

Inspiratielijst e-health

ActiZ bracht in dat niet duidelijk is wat verstaan wordt onder robotica. Robotica valt niet per definitie buiten de regeling, zo blijkt. RVO en ZonMw zullen per type een afweging maken of deze voldoende binnen de doelen van SET valt. Daarvoor kan de quick scan van RVO gebruikt worden.

Op de website is nu een inspiratielijst e-health geplaatst met handige tips over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en een praktisch rekenvoorbeeld.

Goede afspraken maken

De regeling vraagt van aanvragers van de subsidie een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper. Het perspectief van de inkoper wordt zo van begin af aan meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging. Dit is ook de reden dat de subsidie lager of op nihil kan worden vastgesteld als de inkoper zich terugtrekt uit het innovatiecluster.

U hoeft dus geen subsidie terug te betalen, maar hij kan wel worden stopgezet. 

Tips ter aanvulling verklaring tot samenwerking

Bij de aanvraag formulieren zit eveneens een modelovereenkomst ‘verklaring tot samenwerking’. Zie hier de verklaring.

ActiZ raadt u aan een aantal aanvullende punten te bespreken en schriftelijk ondertekend vast te leggen. Deze punten zijn:

 • Wat gaan wij samen doen en waarom?
 • Wanneer vinden partijen het project geslaagd?
 • Op welke wijze wordt het project/financiering eventueel voortgezet na afloop subsidie?
 • Op welk moment informeren wij elkaar als een partij vindt dat de projectuitvoering en/of samenwerking niet goed gaat en welke gevolgen worden daaraan verbonden? Verbindt hier een termijn aan.
 • Regelen wat er gebeurt bij geschillen?
 • Opzegtermijn afspreken.
 • Onder welke voorwaarden samenwerking opzeggen?
 • Financiële gevolgen van de opzegging (wie draagt welke kosten?)

Goedgekeurde aanvragen Reguliere Set en Set-Covid 19

Bekijk hier welke projecten een financiële of ondersteunende bijdrage van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben gekregen.

Meer weten

Wellicht oriënteert u zich ook op de mogelijkheden die de regeling biedt? Of heeft u reeds een informatiebijeenkomst over SET bezocht, die door het land heen worden georganiseerd? Op de website van ZonMw vindt u actuele informatie, aankomende bijeenkomsten en veelgestelde vragen.

Ondersteuningsprogramma SET-up

Bij de SET-regeling hoort ook een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Lees meer over SET-up.