VVT-Informatisering, VVT-Kwaliteit

Uitvraag kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg 2018

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.JPG

Op 1 april 2019 opent de portal voor het aanleveren van de indicatoren Verpleeghuiszorg over verslagjaar 2018. In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van ActiZ, BTN, V&VN en Verenso, worden de kwaliteitsindicatoren beschreven. Daarnaast is het de bedoeling dat zorgorganisaties gegevens aanleveren over de personeelssamenstelling: de Stuurgroep heeft op vijf kernfactoren indicatoren geformuleerd en gepubliceerd in het ‘Handboek indicatoren personeelssamenstelling meetjaar 2018’.

Hoe werkt het aanleveren?

Aanleveren van de gehele indicatorenset voor externe verantwoording vindt plaats in de periode april t/m juni 2019. Als zorgorganisatie ontvangt u medio maart 2019 een brief van het Zorginstituut met het verzoek om gegevens aan te leveren en met gegevens over de verdere procedure. U levert de kwaliteitsindicatoren én de indicatoren personeelssamenstelling gezamenlijk aan voor externe verantwoording in de periode april-mei-juni 2019 in een portal via gegevensmakelaar DESAN. Op 1 april 2019 opent deze portal.

Leden van ActiZ hebben automatisch hun inloggegevens toegestuurd gekregen vanuit DESAN. De portal is open t/m 30 juni 2019. Op dat moment maakt het Zorginstituut de balans op. Zorgorganisaties waarvan nog gegevens ontbreken ontvangen medio juli een herinnering. Aanleveren kan nog wel in de maand juli, tegen betaling van €200. Op 31 juli 2019 sluit de portal definitief.

Kwaliteitsindicatoren

Het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ onderscheidt drie categorieën van indicatoren:

 • Indicatoren Basisveiligheid
 • Indicatoren toezicht IGJ
 • Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader

De categorie Indicatoren Basisveiligheid, die tot stand is gekomen in werksessies met professionals, is in de periode november-december 2018 gemeten en door de organisaties zelf verwerkt en benut voor leren en verbeteren.

Meten en terugkoppelen in 2018, aanleveren in 2019

Het handboek maakt helder dat de indicatoren Basisveiligheid in de periode november – december van 2018 worden gemeten, dus in het meetjaar zelf, en niet achteraf. Dat is anders dan we tot nu toe gewend zijn in de verpleeghuiszorg.

Ook is het de bedoeling dat de zorgorganisatie de gegevens zélf registreert en terugkoppelt naar de werkvloer zodat de resultaten het leren en verbeteren kunnen stimuleren. Naast het Handboek is daarom de 123-Tool Basisveiligheid met Uitleg hoe cijfers van afdelings- naar locatieniveau vertaald worden beschikbaar, die als hulpmiddel kunnen dienen voor het 1) invullen 2) bespreken en 3) aanleveren van de indicatoren basisveiligheid. De tool is ontwikkeld door de beroepsgroepen Verenso en V&VN.

De 123-tool, in de vorm van een Excel-bestand, heeft drie werkbladen:

 1. Invulformulier – hierin kunnen de gegevens van een afdeling geregistreerd worden. NB Hier moeten als voorwerk de vragen op cliëntniveau al verzameld zijn, bijvoorbeeld het aantal cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger.
 2. Afdelingsresultaten - dit kan intern gebruikt worden om op afdelingsniveau een overzichtelijke terugkoppeling te geven van de resultaten op de indicatoren basisveiligheid. Het overzicht kan daarmee als basis dienen voor het leren en verbeteren in teams.  
 3. Overzicht voor portal – dit werkblad kan als hulpmiddel dienen voor het aanleveren van de cijfers bij gegevensmakelaar Desan in april-juni 2019.
  Het Excel bestand gaat vergezeld van een Uitleg hoe men de gegevens uit het tabblad ‘Overzicht voor portal’ kan halen, om deze te verwerken van gegevens op afdelingsniveau tot gegevens op locatieniveau.

De indicatoren voor het toezicht van de IGJ en de indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader worden wél in 2019, dus terugkijkend op 2018, gemeten.

Alle kwaliteitsindicatoren worden gezamenlijk in de periode april-mei-juni 2019 in een portal via gegevensmakelaar Desan aangeleverd voor externe verantwoording. Zie voor verdere informatie het hoofdstuk ‘Aanleveren indicatoren’ in het Handboek.

Indicatoren personeelssamenstelling

Vijf kernfactoren moeten inzicht geven in een verantwoorde personeelssamenstelling. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is vastgelegd dat zorgorganisaties op concernniveau gegevens publiceren over de personeelssamenstelling. Zie hiervoor het Handboek indicatoren personeelssamenstelling meetjaar 2018. Ook deze gegevens moeten organisaties aanleveren aan de Openbare Database van het Zorginstituut Nederland. Zorgorganisaties wordt in het kwaliteitskader gevraagd inzicht te geven in hun personeelssamenstelling aan de hand van:

 • Aard van de aanstellingen
 • Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
 • Ziekteverzuim
 • In-, door- en uitstroom
 • Ratio personeelskosten/opbrengsten

Voor meer info zie het bericht: Infographic Personeelsnorm: mogelijkheden en verplichtingen

De handboeken en andere relevante documenten zijn ook te vinden op de site van het Zorginstituut.

Veelgestelde vragen/FAQ

In bijgaand overzicht vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot het proces van meten en aanleveren.

Historie

In december 2017 boden ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN, Verenso en ZN de indicatoren basisveiligheid aan het Zorginstituut aan, zie de brief van de Stuurgroep en de bijlage met indicatoren basisveiligheid. Inmiddels zijn deze enigszins aangepast, en zijn hieraan de indicatoren van de IGJ (Sturen op kwaliteit en veiligheid, Continuïteit van de zorg) en de indicatoren die direct volgen uit het Kwaliteitskader toegevoegd. Het Handboek geeft nu het volledige en definitieve overzicht van de kwaliteitsindicatoren voor verslagjaar 2018.
Eind 2018 heeft de Stuurgroep besloten om ook de gegevens op het vlak van Personeelssamenstelling toe te voegen aan de uitvraag en aanlevering aan het ODB.

1-DSC_0229-001