VVT-Informatisering

Actieagenda voor Kennis-Infrastructuur

In de Kamerbrief ‘Beter weten’ zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis-infrastructuur in de langdurige zorg. Het doel is meer onderling samenhangende en structurele, ontwikkeling en verspreiding van kennis. Dit om tot systematische kwaliteitsverbetering te komen voor de steeds complexere zorgvraag in de langdurige zorg. Dit onderwerp maakt o.a. deel uit van het beleidsprogramma ‘Thuis in het verpleeghuis’ (maar raakt op onderdelen ook aan de bredere zorg en de Wmo).

Betere kennisontsluiting en versterking kennisontwikkeling

De brief informeert over wat er al gebeurt op deze kennis-onderwerpen én beschrijft wat er nog op de rails gezet wordt. Op de korte termijn wordt de al beschikbare kennis beter ontsloten voor zorgverleners, met name via Vilans (o.a. via Zorg voor Beter). Op de langere termijn wordt er gemikt op versterking van kennisontwikkeling en meer eigenaarschap in het veld.

Actieagenda

De ‘actieagenda’ zet een aantal stappen gericht op: advisering, inventariseren, programmeren, onderzoek en opleiding/scholing. Onderdelen daarvan zijn: kennis- en vraaginventarisaties, academische werkplaatsen, expertise voor specifieke doelgroepen, vrijwillige basisregistratie t.b.v professionele standaard-ontwikkeling en onderzoek, leren en verbeteren, slechten van belemmeringen tussen zorg-onderzoek-onderwijs en beleids-adviesvragen over kennisevaluatie en -bekostiging.

Financiering

Voor de evaluatie en voor de bekostiging van kennis wordt door respectievelijk het zorginstituut en de NZa eind/najaar 2019 nog advies uitgebracht.

Lees de Kamerbrief 'Beter weten, versterken professioneel handelen in de langdurige zorg

In een vervolg-brief van 3 april heeft VWS een deel van de voornemens uit de brief van 4 februari uitgewerkt naar uitvoeringsverzoeken aan vier instanties en deze nader toegelicht.

  • Vilans – Uitwerken strategie voor bekendheid als ‘het adres voor kennisvragen van medewerkers in de zorg’
  • ZonMw - Onderzoeksprogrammering-LDZ en de (nieuwe) kennis laten landen bij Vilans; plus geregelde rapportage en advies over effectiviteit van onderzoeken
  • ZiNL - Adviseren over systematische kennis-evaluatie in de LDZ
  • NZa - Adviseren over de rol van bekostiging bij kennisontwikkeling en implementatie