VVT-Informatisering

Standaardisatie uitvoeringsvarianten i-Sociaal Domein

Samenwerking tussen zorgbranches en VNG heeft inmiddels ook geleid tot een standaardisatie van de uitvoering. Er zijn drie uitvoeringsvarianten voor de administratieve afhandeling van toewijzing en facturatie voor Wmo en Jeugdwet afgesproken. Deze uitvoeringsvarianten (vastgelegd in protocollen) verbinden bekostiging, inrichting van de zorgadministratie en het veilig en efficiënt uitwisselen van gegevens met de berichtenstandaarden iWmo en iJw. Deze varianten zullen in de komende periode nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd.

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.

  • Ook wel: P(rice)*Q(uantity).
  • Voorbeeld: 2 uur begeleiding à € 30.

Outputgerichte uitvoeringsvariant

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over het leveren van een prestatie voor een vast bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.

  • Ook wel: arrangementen of trajectfinanciering.
  • Voorbeeld: schoon huis.

Taakgerichte uitvoeringsvariant

Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor een (deel)populatie zonder verantwoording op individueel niveau. De aanbieder bepaalt zelf hoe de taak wordt ingevuld. Er bestaat geen directe relatie tussen het aantal cliënten en het budget.

  • Ook wel: lump sum, populatiebekostiging
  • Voorbeelden: Taken van een wijkteam, beschikbaarheidsfunctie crisisopvang.

Op de VNG-website vindt u meer informatie en alle genoemde documenten en handleidingen