VVT-Informatisering

Overlegstructuur i-Wlz

Binnen de i-Wlz bestaan de volgende overlegstructuren:

Stuurgroep iWlz

De Stuurgroep iWlz bewaakt de voortgang van projecten en het iWlz-standaardisatieproces van het administratieve berichtenverkeer en brengt daarover advies uit aan Zorginstituut Nederland. De stuurgroep komt maandelijks bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties van zorgaanbieders, Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het CAK, de SVB en Zorginstituut Nederland. ActiZ wordt hierin vertegenwoordigd door beleidsadviseurs van het bureau.

Klankbordgroep iWlz

Het overleg van de Klankbordgroep iWlz is vooral bedoeld om technische problematiek in het actuele berichtenverkeer te bespreken en daarover te adviseren. De deelnemers komen maandelijks bijeen. Deelnemers aan het overleg van de klankbordgroep zijn zorgkantoren, zorgaanbieders. Zorgverzekeraars Nederland, het CIZ, het CAK en Zorginstituut Nederland. De klankbordgroep is met name bedoeld voor zorgorganisaties. En heeft als doel het verzamelen van feedback met betrekking tot voorgestelde wijzigingen in het berichtenverkeer.

Softwareleveranciersoverleg

Daarnaast organiseren Zorginstituut Nederland en VNG Realisatie drie à vier keer per jaar het softwareleveranciersoverleg. Op het overleg worden lopende en toekomstige ontwikkeltrajecten van iWlz-, iWmo- en iJw-software afgestemd. Naast de softwareleveranciers met zulke pakketten en de organisatoren, behoren brancheorganisaties van zorgaanbieders en het ketenbureau i-Sociaal Domein tot de vaste deelnemers/toehoorders

Regelgeving en releases

Het berichtenverkeer volgt de regelgeving, met name die van de NZA. Veranderingen in de regels rond bijvoorbeeld indicatie of zorgtoewijzing noodzaken tot aanpassingen in de standaarden en dus moet ook de software waarmee de berichten worden verwerkt worden aangepast. In de afgelopen jaren is het administratieve berichtenverkeer nagenoeg geheel gestandaardiseerd en gedigitaliseerd.

Al deze ontwikkelingen worden centraal bijgehouden op de website www.istandaarden.nl die specifiek voor dit doel is opgezet. Op deze site vindt u alle documenten, specificaties en termijnen rond de jaarlijkse releases. Branches hebben afgesproken dat (bezijden incidentele nieuwberichten) hierover niet afzonderlijk wordt bericht zodat het van groot belang is deze website regelmatig te bezoeken aangaande wijzigingen in de iWlz en de door u gebruikte software terzake.