17 december 2019Financiering, Wet en regelgeving

Veranderde taken CIZ bij Wet zorg en dwang

De invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) per 1 januari 2020 heeft impact op de taken van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Naast de aanvraag voor besluit bij opname en verblijf, loopt per 1 januari ook de aanvraag voor een rechterlijke machtiging via het CIZ. Onder de Wet Bopz had het Openbaar Ministerie nog die rol.

Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in. Die vervangt de Wet Bopz . De Wzd  regelt onder welke voorwaarden aan iemand met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), of met een verstandelijke beperking, tegen zijn wil zorg verleend kan worden. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd.

Opname en verblijf

Binnen de Wzd heeft het CIZ taken met betrekking tot opname en verblijf. Het CIZ onderzoekt bij een aanvraag voor opname en verblijf, net zoals eerder bij de Wet Bopz, of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn. Als dat niet het geval is, geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af, wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet.

BOPZ-status vijf jaar geldig

Besluiten voor opname en verblijf op grond van artikel 60 Bopz worden vanaf 1 januari 2020 automatisch omgezet naar een Wzd besluit opname en verblijf (art. 21). Dit besluit is ten hoogste vijf jaar geldig (t/m 31 december 2024), tenzij de houding van de cliënt in de tussentijd verandert.

Nieuwe taken

Nieuw is dat als de cliënt zich wel verzet voor een opname en verblijf, maar dat wel nodig is gezien zijn situatie, via het CIZ  een rechterlijke machtiging kan worden aangevraagd. Die aanvraag loopt vanaf 1 januari 2020 niet langer rechtsreeks via het Openbaar Ministerie. Als er sprake is van een crisissituatie en een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht, kan verplichte opname via een zogenaamde inbewaringstelling (IBS) geregeld worden. Deze procedure loopt doorgaans via de crisisdiensten die door de GGZ-organisaties worden uitgevoerd.

Vragen en informatie

  • Meer informatie over de verschillende vormen van opname (art 21 Wzd, RM en IBS) vindt u in hoofdstuk 5 van de Handreiking Wzd voor zorgaanbieders.
  • Meer informatie over de Wzd staat op de site van ActiZ en de community “Dwang als het echt niet anders kan”.
  • Vragen over de Wzd staan daarnaast op dwangindezorg.nl en op de site van CIZ waar u veelgestelde vragen over BOPZ en Wzd .
  • Het CIZ heeft daarnaast een overzicht gemaakt van de documenten die nodig zijn voor de verschillende aanvragen bij het CIZ en wie de aanvraag voor de cliënt bij het CIZ kan indienen.

 

Herma_klein