VVT-Financiering

ZN/Zorgkantoren publiceren contouren Wlz inkoopkader 2017

11 april 2016

Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren hebben de contouren van het inkoopkader Wet langdurige zorg (Wlz) 2017 bekend gemaakt op hun sites. De publicatie van het landelijke kader en regionale inkoopbeleid wordt verwacht op 1 juni 2016.

 

Uitgangspunten
Voor de zorginkoop 2017 is doorontwikkeling van het landelijke inkoopkader en het dialoogmodel uit 2016 de centrale lijn. Zorgkantoren willen werk maken van meer keuzevrijheid en maatwerk voor de cliënt.  De uitgangspunten van 2016 blijven voor zorgkantoren van kracht: cliënt centraal, zichtbaar zorgkantoor, in dialoog komen tot maatwerk, geen onnodige administratieve lasten en doelmatigheid.

In de notitie met de Contouren Inkoopkader Wlz 2017 op sites van ZN/zorgkantoren staat ook het globale tijdspad voor de inkoop van 2017 weergegeven. Het tijdspad komt overeen met dat van de vorige jaren. De kwaliteitsthema’s voor de ontwikkelafspraken zijn gecontinueerd vanuit 2016. Het gaat om de kwaliteitsthema’s:

  1. De basis versterken
  2. Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt
  3. Samenhang in de zorg

Het landelijke kader van het Wlz inkoopbeleid 2017 en het regionale inkoopbeleid verwachten ZN/zorgkantoren op 1 juni 2016 beschikbaar te stellen.

 

Inzet ActiZ
ActiZ is volop in overleg met ZN/zorgkantoren en het ministerie van VWS over de Wlz zorginkoop  2017. Keuzevrijheid voor de cliënt om de zorgaanbieder van voorkeur te kunnen kiezen en persoonsvolgende bekostiging zijn belangrijke thema’s. ActiZ vindt dat de zorginkoop vereenvoudigd moet worden. Zo is er nu sprake van diverse (ontwikkel)plannen die de zorgorganisatie bij het zorgkantoor moet indienen om tot prijsafspraken te komen. ActiZ pleit ervoor dat cliënten en medewerkers afspreken welke ontwikkelingen binnen de organisatie worden opgepakt/vervolgd, zonder aanvullende eisen van het zorgkantoor. Tevens moet het NZa-maximumtarief haalbaar zijn.

 

Exclusief voor leden

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van ActiZ. Is uw organisatie lid maar heeft u nog geen inlog? Vraag een inlogcode aan.

Laatste nieuws

Gerelateerd