Corona - nieuwsarchief

Volg het laatste nieuws op actiz.nl/corona

Nieuwsarchief

30-09-2020
Bonus zorgmedewerkers ruimhartig toekennen
ActiZ is, samen met de andere zorgbranches, van mening dat de zorgbonus ruimhartig moet worden toegekend aan iedereen die zich tussen 1 maart en 1 september, tijdens de Covid-19 crisis, heeft ingezet. Of iemand nu in de catering, schoonmaak, staf of verpleging werkt, iedereen heeft zich ingezet in deze moeilijke tijd. Daar past dus een ruimhartige toekenning bij. De bonus bedraagt € 1.000 netto.

30-09-2020
ActiZ checklist Covid-19 en ventilatie
In de media en politiek is veel aandacht voor de mogelijke rol van ventilatie bij verspreiding van het Covid-19 virus. Het ministerie van VWS heeft ActiZ gevraagd of hier voldoende aandacht voor is bij onze leden. Wij hebben begin september een poll onder bestuurders gehouden en een uitvraag gedaan in het netwerk van vastgoedmanagers. Beide peilingen geven aan dat zorgorganisaties hier zeker aandacht voor hebben. 

29-09-2020
CIZ: Regionale maatregelen huisbezoeken
Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er lokale maatregelen zijn afgekondigd, ziet het CIZ zich genoodzaakt het beleid rondom huisbezoeken aan te scherpen. Zij volgen hierin het coronadashboard van de Rijksoverheid met de indeling van de veiligheidsregio’s. Per veiligheidsregio hanteert het CIZ een beleid, aangepast op het niveau van het coronadashboard. 

29-09-2020
Protocol coronavirus in de thuiszorg
Het kennisplein Zorg voor Beter heeft samen met Charlotte Michels (hygiëne-expert) een protocol gemaakt voor de zorg thuis. Het protocol beschrijft -rekening houdend met de actuele RIVM-richtlijnen- welke maatregelen genomen moeten worden in een woning of appartement van een coronavirus-positieve cliënt.

29-09-2020
Bied uw vrijwilligers vrijwel kosteloos een online training aan
Tijdens de coronacrisis sprongen duizenden nieuwe vrijwilligers bij om zorgorganisaties te ondersteunen. Daarnaast waren bestaande vrijwilligers bereid om zich vaker en onder moeilijke omstandigheden in te zetten. Via de Nationale Zorgklas en met subsidie van SectorplanPlus is het nu mogelijk om vrijwilligers een online training aan te bieden. 

25-09-2020
ActiZ luidt noodklok: continuïteit zorgverlening aan ouderen zorgwekkend
De zorgverlening voor ouderen en chronisch zieken staat opnieuw onder druk. Het aantal besmettingen met Covid-19 in het land loopt hard op en dit raakt ook zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg. ActiZ roept het kabinet op werk te maken van snellere testuitslagen. 

23-09-2020
Corona en mentale ondersteuning
Medewerkers die behoefte hebben aan mentale ondersteuning kunnen, behalve bij hun eigen organisatie, ook externe professionele hulp zoekenWe hebben enkele landelijke platforms en initiatieven voor de zorg nog eens op een rij gezet.

23-09-2020
E
xtra handen voor de zorg (ledenbericht)

23-09-2020
Beschikbaarheid SET-Covid 2.0, Overzicht SET-regelingen en praktijkvoorbeelden vanuit VVT-organisaties
Nog tot 1 december kunt u een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling E-Health Thuis Covid-19 2.0. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen.

 

22-09-2020
Ouderenzorg neemt toe, maar nog niet op niveau vóór coronacrisis
Steeds meer ouderen krijgen weer zorg. Wel zijn er zorgen over achterblijvend gebruik van kortdurende zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt verder toe en in de zomerperiode ontvingen weer meer mensen wijkverpleging. 

18-09-2020
Regeling zorgbonus gepubliceerd (ledenbericht)
In het voorjaar besloot de Tweede Kamer dat medewerkers in de zorg een bonus verdienen van € 1.000,-- netto vanwege hun inzet tijdens de Covid-19 crisis. De regeling is op 18 september 2020 gepubliceerd.

17-09-2020
Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona gereed
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. De nieuwe handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. 

11-09-2020
Voorrang testen zorgmedewerkers
Na een stevig pleidooi vanuit ActiZ en andere belangenorganisaties, lijkt voorrang voor zorgmedewerkers bij het testen nu echt in aantocht. Een dezer dagen maakt het ministerie van VWS haar beleid daarover bekend, dat moet dan nog wel geïmplementeerd worden.

10-09-2020
Sectorrapportage IGJ: Verpleging, verzorging en thuiszorg tijdens de coronacrisis
Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de IGJ nauw contact onderhouden met alle zorgaanbieders in Nederland. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken. In het rapport heeft de IGJ een aantal aanbevelingen opgenomen, zoals geen landelijke maatregelen meer, investeer in actuele kennis over cohortverpleging en infectiepreventie en laagdrempelig testen. De aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de lessons learned die ActiZ eerder heeft gedeeld.

10-09-2020
Aanvullende maatregelen genuanceerd verwerkt door Verenso
Verenso heeft naar aanleiding van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 1 september j.l. haar behandeladvies en opnamebeleid voor COVID-19 aangepast. Het opnamebeleid geldt nu ook wanneer er sprake is van een verhoogde regionale/lokale prevalentie en er in een regio een hoog risicoprofiel wordt toegekend. 

03-09-2020
Digitale zorg na de coronacrisis
In dit advies beantwoordt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de vraag van het ministerie van VWS hoe zij de snelle en zinvolle ontwikkelingen van digitale zorg op een goede manier kan continueren. 

02-09-2020
Infoblad faciliteren thuiswerken (alleen voor ActiZ-leden)
Geheel of gedeeltelijk thuiswerken komt in deze tijd van corona veelvuldig voor. ActiZ heeft een infoblad gemaakt over de mogelijkheden en spelregels om thuiswerken te faciliteren.

17-08-2020
Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is het hele jaar beschikbaar
De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft het hele jaar in alle regio’s beschikbaar voor Specialisten Ouderengeneeskunde. Het inschakelen van de helpdesk zorgt tijdens de zomerperiode voor voldoende rust en meer veerkracht, waardoor Specialisten Ouderengeneeskunde beter toegerust zijn voor een eventuele tweede coronapiek later dit jaar.

10-08-2020
Snelle testen, beschermingsmiddelen en aandacht voor maatregelen nodig in eerstelijnszorg
Snelle testen voor zorgmedewerkers, voldoende beschermingsmiddelen en meer aandacht voor de publieksmaatregelen. Dat bepleiten huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en zorgaanbieders die zorg bieden buiten de muren van ziekenhuizen of instellingen. ActiZ, InEen, NHG, LHV, V&VN en Zorgthuisnl, zes branche- en beroepsverenigingen actief in de extramurale zorg, stuurden de Tweede Kamer een brief over de aanpak van Covid-19.

06-08-2020
Handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona
ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking gepubliceerd over de bezoekregeling in verpleeghuizen. Deze handreiking wordt herzien op basis van de opgedane ervaringen en geleerde lessen. De betrokken partijen maken een nieuwe handreiking die zich niet enkel richt op het al dan niet (beperkt) toelaten van bezoek maar ook handvatten geeft voor andere sociale contacten in het verpleeghuis. 

06-08-2020
RIVM-handreiking maatregelen bij clusters en regionale verspreiding van Covid-19
De handreiking is bedoeld voor artsen infectieziektebestrijding bij GGD’en, maar in de handreiking is ook aandacht voor verpleeghuiszorg. Mede op aandringen van ActiZ is in het advies voor langdurige zorginstellingen verwerkt dat het mogelijk moet zijn om ruimer te testen dan wat nu opgenomen is in het testbeleid van het RIVM. Verder is er aandacht voor het eventueel preventief dragen van mondneusmaskers door zowel medewerkers als bezoekers.

06-08-2020
Verlenging van de regeling continuïteitsbijdrage wijkverpleging, ELV en GRZ
Om de periode tot uitkering en afrekening van de continuïteitsvergoeding in 2021 te kunnen overbruggen, hebben zorgverzekeraars besloten om de vooruitbetalingsregeling te verlengen tot en met 31 oktober 2020 voor zorgaanbieders van wijkverpleging, ELV en GRZ met een omzet van meer dan 10 miljoen.

06-08-2020
Terugkijken Webinar lessen bezoekregeling
Het ministerie van VWS en de IGJ bespraken tijdens een webinar van Vilans de geleerde lessen rondom de bezoekregeling verpleeghuizen. Een samenvatting en het webinar zelf zijn te vinden op de website van Waardigheid en Trots.

06-08-2020
Nationaal Hitteplan actief
Het RIVM activeert vanaf vandaag het Nationaal Hitteplan. Het RIVM roept instanties en burgers op extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen om gezondheidsproblemen door het warme weer te beperken. Op de website van het RIVM staat een overzicht van vragen en antwoorden over hitte en corona. 

30-07-2020
Ventilatie richtlijnen herzien
Mede naar aanleiding van eerder gepubliceerde nieuwe inzichten over de rol van ventilatie in aerogene verspreiding van Covid-19 heeft het RIVM de richtlijnen over ventilatie opnieuw tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot één aanvulling inzake ‘recirculatie (zonder verversing) binnen één gemeenschappelijk ruimte.’ Het RIVM heeft ook een korte animatie over dit thema.

30-07-2020
Corona-afval gescheiden inzamelen
De tijdelijke regeling voor aanbieden van Covid-19-afval is door de Inspectie Leefomgeving en Transpart (ILT) ingetrokken. De tijdelijke regeling is half april ingesteld vanwege een tekort aan verpakkingen die nodig zijn voor het veilig vervoeren van besmettelijk afval. Inmiddels zijn er weer voldoende reguliere verpakkingen (vaten) beschikbaar bij ziekenhuizen en verpleeghuizen. De ILT gaat vanaf begin augustus handhaven op de werkwijze van vóór de coronacrisis geldende wet- en regelgeving.

29-07-2020
Geef zorgmedewerkers voorrang bij testen
Dat bepleitten ActiZ, vakbond NU ’91 en beroepsvereniging V&VN in de Volkskrant. ActiZ pleit daarnaast voor een breder testbeleid en meer transparantie over regionale cijfers.

24-07-2020
Update Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf)
Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. Het overzicht is weer bijgewerkt.

24-07-2020
Handreiking verantwoording corona-compensatie
Brancheorganisaties en Fizi (vereniging voor financials in de zorg) hebben i.o.m. de NZa een handreiking gemaakt voor de verantwoording van meerkosten en omzetderving als gevolg van corona. De handreiking betreft onder meer de toerekening van meerkosten aan de verschillende domeinen. 

24-07-2020
Aanvraagloket verlenging continuïteitsbijdrage voor zorgorganisaties <10 mln Zvw
Vanaf 21 juli is het mogelijk voor zorgorganisaties voor Elv, Grz en wijkverpleging met een Zvw omzet onder de €10 mln, die over de afgelopen periode al een bijdrage hebben ontvangen, een aanvraag in te dienen voor verlenging van de continuïteitsbijdrage t/m oktober 2020. Het portaal voor het aanvragen staat open t/m 21 augustus.

24-07-2020
Dagbesteding Wmo en vervoer
Een van de vraagstukken bij (het opstarten van) dagbesteding in het kader van de Wmo binnen de regels van de 1,5 meter samenleving betreft het vervoer. De meest relevante informatie over vervoer vindt u in de Q&A op rijksoverheid.nl. 

22-07-2020
SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand vanaf 27 juli open
Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. 

20-07-2020
Verpleeghuisbestuurders delen geleerde lessen coronacrisis
De corona-uitbraak kent een grote impact; ook, of misschien wel juist, in de verpleeghuiszorg. Op verzoek van ActiZ bevroeg EMMA – Experts in Media en Maatschappij acht bestuurders van verpleeghuisorganisaties naar ervaringen en geleerde lessen om besmettingen te voorkomen dan wel te bestrijden. 

20-07-2020
Positie mantelzorg verdient meer aandacht bij tweede coronagolf
Houd bij een tweede coronagolf meer rekening met mantelzorgers. Deze oproep doet het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een publicatie over de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen. 

20-07-2020
Paramedische herstelzorg voor coronapatiënten tijdelijk in basispakket
Met ingang van 18 juli krijgen patiënten die herstellende zijn van corona de benodigde extra therapie tijdelijk volledig vergoed. 

17-07-2020
Analyse effecten Covid-19 op wijkverpleging
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een analyse gepubliceerd met een eerste indicatie van de effecten van corona op de wijkverpleging. Deze analyse is opgesteld aan de hand van productiedata tot en met 24 april van vier grote zorgaanbieders. 

17-07-2020
Geen landelijk bezoekverbod
Bij een eventuele tweede golf is het kabinet niet voornemens opnieuw een landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen in te stellen. Dit schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer over lessen uit de aanpak van Covid-19 tot nu toe.

17-07-2020
Stakeholders adviseren ActiZ over coronacommunicatie
De beschikbaarheid en inzet van strategische data en meer kwetsbaarheid en emotie tonen in de media. Zo luiden twee van een serie aanbevelingen van adviesbureau Wepublic aan ActiZ. 

16-07-2020
Samen leren van ervaringen coronacrisis essentieel voor tweede golf
ActiZ pleit ervoor om als gehele sector samen met de experts te blijven leren van de aanpak van de coronacrisis en een wildgroei aan verschillende richtlijnen te voorkomen.

14-07-2020
Help mee bij actuele gegevens over COVID-19 in verpleeghuizen
Het is belangrijk een betrouwbaar beeld te hebben van de verspreiding van COVID-19 in Nederlandse verpleeghuizen. Het Nivel verzamelt op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers, gegevens over het voorkomen van (verdenkingen op) COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland. ActiZ roept haar leden op deel te nemen aan deze monitoring.

10-07-2020
Leegstand verpleeghuizen neemt af
Verpleeghuizen verwelkomen weer meer nieuwe bewoners. Tijdens de coronaperiode waren ouderen en hun naasten begrijpelijkerwijs terughoudend voor het kiezen voor een verpleeghuis. Inmiddels zien verpleeghuizen dat weer meer mensen met een indicatie voor langdurige zorg in een verpleeghuis komen wonen. 

10-07-2020
Wijkverpleging en thuiszorg weer op volle sterkte
Cliënten kunnen thuis weer de zorg krijgen die afgesproken was. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van Covid-19 werd op veel plekken in overleg wijkverpleging of thuiszorg tijdelijk verminderd of door cliënten zelf afgezegd.

10-07-2020
Reminder: aanvragen continuïteitsbijdrage kan t/m 14 juli!
Het aanvragen van de generieke continuïteitsbijdrage kan t/m 14 juli 2020. Dit geldt voor zorgaanbieders die Zvw-zorg (omzet < 10 miljoen euro) leveren en dus niet vallen onder de specifieke regeling voor grotere zorgorganisaties (Zvw omzet > 10 miljoen euro).

10-07-2020
Looptijd generieke continuïteitsbijdrage Zvw verlengd t/m 31 oktober
Voor de kleinere aanbieders van wijkverpleging, GRZ en ELV is de looptijd van de generieke regeling verlengd tot 1 november. Voorwaarde om voor verlenging in aanmerking te komen is, dat de zorgaanbieder ook al in de eerste periode (dus tot en met 14 juli) een bijdrage heeft aangevraagd. 

07-07-2020
77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis
Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), is er nu de SET COVID-19 2.0

06-07-2020
Update NOW-2 regeling
Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor een tijdvak van juni tot en met september. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met vier maanden.

01-07-2020
Eerste geleerde lessen aanpak coronacrisis verpleeghuizen
Welke eerste lessen vallen er te trekken uit de aanpak van de uitbraak van het coronavirus voor de zorg voor ouderen? Met die insteek bundelden Verenso, VenVN, ActiZ en Zorgthuisnl hun ervaringen. Wat kunnen we ervan leren voor de zorg in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en de wijkverpleging en wat is daarvoor nodig?

01-07-2020
Coronaregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders wijkverpleging
Grotere zorgaanbieders van wijkverpleging, GRZ en ELV kunnen nu ook gebruikmaken van een coronaregeling. ZN en ActiZ hebben overeenstemming bereikt over de Covid-compensatie in de Zorgverzekeringswet. De regeling is bedoeld voor aanbieders met een jaaromzet hoger dan 10 miljoen euro. 

30-06-2020
ActiZ positief over financiële opsteker voor zorgmedewerkers
Het is positief dat zorgmedewerkers 1000 euro bonus krijgen. Verzorgenden, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in de zorg thuis en verpleeghuizen hebben de afgelopen periode bergen werk verzet. Een beloning voor deze inzet is volgens ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties op zijn plaats

25-06-2020
Meer tijd om continuïteitsbijdrage Zvw aan te vragen
ZN heeft de termijn voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders (AGB-codes) met een Zvw-omzet tot 10 miljoen euro verlengd tot en met 14 juli. 

25-06-2020
Testen van personen zonder klachten
Het RIVM heeft nieuw beleid omtrent het testen van personen zonder klachten gepubliceerd. Hierin komt naar voren dat het niet mogelijk is om eerder infectie te signaleren of uit te sluiten door het willekeurig testen van mensen zonder klachten. Het RIVM adviseert daarom terughoudendheid in deze tenzij hier echt indicaties voor zijn.

24-06-2020
Steeds meer bezoek mogelijk in verpleeghuizen
In alle verpleeghuizen zonder coronabesmettingen zijn inmiddels meerdere bezoekers per verpleeghuisbewoner welkom. Dat blijkt uit een peiling van branchevereniging ActiZ onder 450 verpleeghuislocaties. 

24-06-2020
Supporthelpdesk ouderengeneeskunde blijft hele jaar beschikbaar
Het inschakelen van de helpdesk zorgt tijdens de zomerperiode voor voldoende rust en meer veerkracht, waardoor Specialisten Ouderengeneeskunde beter toegerust zijn voor een eventuele tweede coronapiek later dit jaar. 

23-06-2020 
Nationaal Hitteplan actief
Het RIVM activeert vanaf woensdag 24 juni 2020 het Nationaal Hitteplan voor een deel van Nederland. Het hitteplan geldt voor de provincies Limburg, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Utrecht.

23-06-2020
‘Dashboard coronavirus’ toegevoegd aan Kijk op COVID-19
ActiZ stelt cijfers over Covid-19, die voor de VVT het meest relevant zijn, beschikbaar via Kijk op COVID-19. Hier zijn twee eigen producten (Voorspelling en Regionale cijfers) te vinden en daarnaast links naar een aantal bronnen en informatiepagina’s van derden.

22-06-2020
Vragen en antwoorden hitte en Covid-19
Het RIVM heeft een aantal vragen en antwoorden op haar site gezet over Covid-19 en hitte. Onder meer over het gebruik van ventilatoren.

18-06-2020
Vilans lanceert CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen
De strijd tegen het coronavirus heeft grote invloed op het leven en werken in het verpleeghuis. Welke maatregelen zijn van toepassing op de verpleeghuiszorg? En hoe ga je hier het beste mee om? Wat te doen in het geval van een besmetting? Hoe geef je de bezoekregeling en dagbesteding vorm? Vilans ontwikkelde hiervoor de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen en biedt ondersteuning op locatie.

13-06-2020
Verlenging COVID-regeling omzetderving Wlz
De regeling voor omzetderving in de Wlz is verlengd tot 1 september 2020. Voor situaties waar zorghervatting vóór september nog onvoldoende op gang kan komen, wordt nog gezocht naar een aanvullende maatwerkegeling.

13-06-2020
Monitoring bezoekregeling
De Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg monitoren de versoepeling van de bezoekregeling, op 8 juni is het eerste evaluatierapport gepubliceerd.

13-06-2020
Wandelen (met bezoek)
ActiZ ontvangt veel vragen van naasten en bewoners over de mogelijkheid om weer een wandeling te maken buiten de instelling. Dat is (onder voorwaarden) ook nu al mogelijk, de handreiking voor bezoekbeleid geeft aan hoe.

13-06-2020
Testbeleid en inzet zorgmedewerkers aangepast door RIVM
RIVM heeft de regeling mede op aandringen van ActiZ geconcretiseerd en vereenvoudigd. De richtlijn maakt nu onderscheid naar drie risico-gradaties voor zorgmedewerkers. Per groep is uitgewerkt of een zorgmedewerker thuis moet blijven of kan werken met PBM. 

13-06-2020
Financiering testen
Het ministerie van VWS heeft de financieringsopties voor testen uitgewerkt in een factsheet.

13-06-2020
Wijzigingen Behandeladvies Covid-19 Verenso
Er zijn enkele tussentijdse wijzigingen gedaan in het behandeladvies voor de acute fase en de nazorg. Het gaat om toevoegingen van maatregelen rondom het polibezoek en rondom uitstapjes zoals bezoek aan of logeren bij familie/ouders. 

13-06-2020
SectorplanPlus en Nationale Zorgklas
VWS heeft de subsidieregeling vastgesteld m.b.t. scholing van nieuwe medewerkers in het kader van Corona. Scholing voor zittend personeel via de Nationale Zorgklas is onder bepaalde voorwaarden ook subsidiabel.

11-06-2020
Update Overzicht compensatiemaatregelen Corona (pdf)
Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen. Het overzicht is weer bijgewerkt.

11-06-2020
Update Q&A bezoekregeling verpleeghuizen
ActiZ zet de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rij.  

10-06-2020
Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen
LCH heeft recent een website gelanceerd waarop wekelijks een totaaloverzicht staat van de aangekochte en uitgeleverde PBM, de actuele voorraad van PBM, het aantal bestelde stuks en de middelen die vanuit het buitenland onderweg zijn naar Nederland. Het LCH verwacht dat zij eind juni over voldoende beschermingsmiddelen beschikken voor het geval er een tweede piek aan coronabesmettingen ontstaat.

10-06-2020
Wijziging opnamebeleid Verenso
Hierbij zijn de door onder andere ActiZ afgegeven signalen over de (on)haalbaarheid van de 14 dagen quarantainetermijn meegenomen. Per situatie wordt een risicoafweging gedaan waarbij onder andere de regionale prevalentie wordt meegewogen. Er zijn drie risiconiveaus geformuleerd. 

09-06-2020
Informatiekaart NZa opstarten reguliere zorg
De NZa heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland, VWS en het RIVM een informatiekaart gemaakt over het opstarten van zorg en hoe zorgorganisaties hun cliënten hierover kunnen informeren. 

09-06-2020
Zorg in coronatijd: Van kantoor naar cohort
Interview met Jean Pierre François van SVRZ, die door de coronacrisis zijn werk als kwaliteitsmedewerker tijdelijk weer inruilde voor de praktijk. Hij zei: 'Als mijn handen harder nodig zijn op een locatie, dan kun je me bellen!' En hij werd gebeld...

05-06-2020
Nieuw reisadvies: wat betekent dat voor u en uw werknemers?
Vanaf 15 juni is het weer mogelijk om met vakantie te gaan naar bepaalde landen in de Europese Unie. Het nieuw reisadvies leidt tot veel vragen. ActiZ heeft naar aanleiding hiervan de QA over Corona en vakantie en verlof gewijzigd.

04-06-2020
Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni. Hiermee sluit het ministerie van VWS aan bij de adviezen van de sector voor een gefaseerde en verantwoorde openstelling van verpleeghuizen voor bezoek.

04-06-2020
Webinar Wlz zorgcontractering 2021 terug te zien (alleen voor leden)
Op 28 mei vond een webinar over de Wlz zorgcontractering 2021 plaats. Naast een schets van het Wlz-inkoopbeleid en is ingegaan op de Covid-19-beleidsregel van de NZa en de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020.

03-06-2020
Vervoer naar dagbesteding
Het RIVM heeft een kader opgesteld voor het vervoer naar de dagbesteding. Dit kader is van toepassing voor groepsvervoer van personen ouder dan 18 jaar. In het kader is een aantal basisregels opgenomen over het vervoer naar de dagbesteding waarbij het geen mogelijkheid is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

02-06-2020
Kijk op Covid-19: Nu met regionale cijfers
Kijk op Data, het dataplatform voor ActiZ-leden, heeft de tegel Kijk op Covid-19 uitgebreid: naast de voorspellingsmodule zijn er vanaf deze week ook regionale cijfers over de ziekenhuisopnames en overledenen per regio te vinden, en links naar belangrijke Covid-datasites. 

29-05-2020
Instructiefilmpjes RIVM
Het RIVM heeft twee instructievideo’s gemaakt over de achtergronden van de richtlijnen voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De eerste video gaat over Covid-19 en de verspreiding ervan. De tweede video gaat over goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgmedewerkers.  

28-05-2020
Wellicht eerder dan 15 juli meer bezoek in verpleeghuizen
Meer ruimte voor verantwoord maatwerk in de bezoekregeling voor verpleeghuizen. Dat was het pleidooi van ActiZ in het Algemeen Dagblad op woensdag 27 mei. Dezelfde avond gaf minister De Jonge (VWS) aan zeker niet uit te sluiten dat bewoners van verpleeghuizen eerder dan half juli meerdere bezoekers mogen ontvangen.

28-05-2020
Zorgrobot SARA wil bij u logeren
Met de actie ‘Sara blijft slapen’ stelt Bright Cape de zorgrobot SARA een maand gratis beschikbaar op uw zorglocatie. De actie is gestart om in de Covid-19 crisis verlichting te bieden aan de ouderen en de zorgmedewerkers. 

27-05-2020
‘180 graden anders dan normaal’
In het begin van de coronacrisis is kostbare tijd verloren gegaan om rust te brengen in de care-sector. ActiZ heeft hard moeten strijden voor meer testen en een andere verdeelsleutel voor de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zegt Conny Helder, bestuurslid en woordvoerder van ActiZ, in een uitgebreid kennismakingsinterview in Zorgvisie Magazine, dat deze week verscheen.

25-05-2020
Verlenging en wijziging NOW-regeling
Een werkgever die minimaal 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Het kabinet verlengt de NOW-regeling met drie maanden. Voor zorgwerkgevers blijft van toepassing dat er andere voorliggende voorzieningen van toepassing zijn voor compensatie van omzetverlies of extra kosten als gevolg van corona. 

22-05-2020
Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid
Als leidraad voor de verdere verruiming en ontwikkeling van diverse maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid heeft het ministerie van VWS een Routekaart gepubliceerd. De uitwerking doen we als sectoren in het veld samen met VWS. 

22-05-2020
Overzicht hulpmiddelen bij uitvoering bezoekregeling
ActiZ heeft een overzicht gemaakt van hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van de bezoekregeling in verpleeghuizen. De opsomming is tot stand gekomen op basis van signalen vanuit leden en leveranciers. 

20-05-2020
Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen geactualiseerd
Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

20-05-2020
Handreiking ‘PBM buiten het ziekenhuis’
In bepaalde gevallen kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van de uitgangspunten in de RIVM-richtlijn en toch gebruik maken van PBM. V&VN heeft een handreiking gepubliceerd die zorgprofessionals ondersteunt bij het maken van die professionele afweging.

20-05-2020
Transmissie en besmetting via ventilatiesystemen niet aangetoond
Het OMT heeft eerder deze week geoordeeld dat op basis van de huidige inzichten niet is aangetoond dat aerogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van COVID-19. Met betrekking tot ventilatiesystemen is geoordeeld dat aanpassingen van ventilatiesystemen of instellingen niet nuttig en niet nodig is. 

19-05-2020
NZa publiceert beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz
De NZa heeft de beleidsregel gepubliceerd op basis waarvan Wlz-zorgaanbieders gecompenseerd worden voor de omzetderving en voor de extra kosten als gevolg van corona.

15-05-2020
Tips voor professionals rond spanning in thuissituatie cliënten
Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan in huishoudens waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken. VWS zet in een factsheet tips voor professionals op een rij. 

15-05-2020
Zorg in coronatijd: Rivas werkt aan versoepelde bezoekregeling
Rivas doet mee aan de landelijke proef rondom de versoepeling van de bezoekregeling. Specialist ouderengeneeskunde (SO) Laura Joosen, SO in opleiding Helen Schaap en directeur langdurige zorg Marcel van der Priem willen van de proef vooral leren hoe ze de bezoekregeling voor alle betrokken zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. 

15-05-2020
Geen BTW op mondkapjes vanaf eind mei
Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 september hoeft er geen BTW op mondkapjes meer te worden betaald. Dit geldt voor alle typen mondkapjes (zowel medisch als niet-medisch) en voor alle verkopen. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale BTW-tarief van 21%. 

14-05-2020
Superheldenbox als dankjewel voor alle zorgmedewerkers
Alle medewerkers die in de ouderenzorg werken bedanken, dat wil Blauw Helpt, de vrijwilligerspool van KLM-medewerkers. Door de coronacrisis zitten ze noodgedwongen thuis en stelden ze superheldenboxen samen.

13-05-2020
Metropole Orkest trekt langs verpleeghuizen door het land
Het Metropole Orkest trok op woensdag 13 mei door het land om bewoners van verpleeghuizen een muzikaal hart onder de riem te steken. De tour vormde de aftrap voor de verspreiding van de speciale jubileum-cd. 

13-05-2020
‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’
Interview in de serie 'Zorg in coronatijd' met Herman Schoemaker, regiomanager wijkverpleging en zorgbemiddeling bij TriviumMeulenbeltZorg en René Kamphuis, wijkverpleegkundige en adviseur kwaliteit.

12-05-2020
Legionellabeheer in de context van de coronacrisis
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft brancheorganisaties, waaronder ActiZ, een brief geschreven over het zo goed mogelijk kunnen (blijven) uitvoeren van het legionella beheer tijdens de coronacrisis. Het gaat dan om situaties waarin (her)bemonstering of het nemen van maatregelen niet uitgevoerd konden worden en maatregelen mogelijk zijn uitgesteld. 

12-05-2020
Coronacrisis en re-integratieverslag
Het UWV heeft het addendum Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd, waarin staat hoe het UWV omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA.

12-05-2020
Technologie in de langdurige zorg: Inspiratie & mogelijkheden ten tijde van corona
Vilans heeft een overzicht gemaakt voor technologische toepassingen die kunnen inspireren. Ze zijn geordend op basis van acht verschillende behoeftes.

12-05-2020
Deelnemende instellingen versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen bekend
Vanaf 11 mei wordt in 26 verpleeghuislocaties onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

11-05-2020
‘Regionale samenwerking is essentieel’
Interview in de serie Zorg in coronatijd met Jan Leunis de Beij, directeur Thuiszorg van zorgorganisatie Omring die na ruim zes weken weer aan opschalen durft te denken.

08-05-2020
Update inzet en testbeleid zorgmedewerkers
De drempel voor het testen van 'minimaal 24 uur symptomen van COVID-19' is losgelaten. In de praktijk leidt deze drempel tot extra vertraging en daarom is deze niet gewenst. Daarnaast is het beleid rond het ‘COVID-19-vrij verklaren’ van medewerkers en hervatten van werkzaamheden aangescherpt op basis van de laatste onderzoeken. Daarnaast heeft GGD GHOR Nederland herbevestigd dat iedere zorgmedewerker zich na overleg met de leidinggevende werkgever direct bij de regionale GGD kan melden om zich te laten testen. 

08-05-2020
Bron- en contactonderzoek COVID-19
Het RIVM heeft een protocol gepubliceerd over bron- en contactonderzoek. Bijzondere aandacht in het contactonderzoek bij COVID-19 betreft contacten met kwetsbare personen en mensen die werken met kwetsbare personen zoals zorgmedewerkers.

08-05-2020
Subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’ binnen COVID-19 programma
ZonMw stelt subsidie beschikbaar om een praktisch, aan de coronacrisis gerelateerd probleem of kennisvraag snel aan te pakken. De deadline voor het indienen van aanvragen is 25 mei 2020, 12.00 uur. 

08-05-2020
Handreiking bezoekregeling verpleeghuizen gereed
Op 6 mei is bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen komt. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

07-05-2020
Richtlijn RIVM gebruik beschermingsmiddelen aangepast
De RIVM-richtlijn voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis is aangepast. Op aandringen van onder meer ActiZ en V&VN heeft het RIVM uitgesproken dat zorgprofessionals zelf kunnen bepalen of in een specifieke situatie beschermende middelen nodig zijn. 

07-05-2020
Nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde over COVID-19
Vanaf 12 mei is er een nascholing  georganiseerd in een reeks van webinars voor specialisten ouderengeneeskunde, aios SO en verpleegkundig specialisten.

06-05-2020
'Mama waarom kies je ervoor om ziek te worden?’
Interview in de serie 'Zorg in coronatijd' met Jeanette Olivier, verpleegkundige van VariantZorg die er tijdens de coronacrisis voor koos in een thuiszorgteam van Fundis te werken.

06-05-2020
Persconferentie kabinet
Op woensdagavond 6 mei heeft de wekelijkse Corona-persconferentie plaatsgevonden. U kunt hier de persconferentie terugkijken.

06-05-2020
Versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen
In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister De Jonge een toelichting gegeven om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. ActiZ , Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl werken samen aan een handreiking voor zorgorganisaties om deze versoepeling geleidelijk en op een verantwoorde manier op te starten.

06-05-2020
Tientallen vragen tijdens webinar ‘gepast gebruik PBM’
Tijdens het webinar ‘gepast gebruik PBM’ van vrijdag 1 mei stonden we uitgebreid stil bij infectiepreventie, het belang van hygiëne en de (totstandkoming van de) richtlijnen van het RIVM over het gebruik van PBM, de toepassing in de praktijk, de gevoelde onzekerheden en de actuele ontwikkelingen. U kunt het webinar terugkijken.

05-05-2020
Verruiming NOW-regeling onder voorwaarden
In de Tijdelijke NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de NOW-subsidie. Dit uitgangspunt is aangepast en onder voorwaarden kunnen nu ook individuele werkmaatschappijen aanspraak maken op de NOW-regeling.

04-05-2020
'Wij krijgen het de hele zomer nog voor onze kiezen’
Interview in de serie 'Zorg in coronatijd' met John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland.

04-05-2020
Inzet huisartsen in opleiding in de VVT en beloning
In verpleeghuizen wordt, vanwege de Coronacrisis, ook een beroep gedaan op huisartsen in opleiding. De huisarts in opleiding, met als werkgever SBOH, wordt ingezet om naast zijn/haar reguliere arbeidsduur extra te werken in het verpleeghuis. 

01-05-2020
Testbeleid aangepast door RIVM
Het RIVM heeft het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis opnieuw aangepast. Met deze wijziging is de voorwaarde voor het leveren van directe zorg binnen 1,5 meter afstand geschrapt. Dit betekent dat nu alle zorgmedewerkers getest kunnen worden die minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) hebben en die directe zorg verlenen aan een cliënt.

01-05-2020
Verpleeghuizen krijgen speciale cd Metropole Orkest
Het orkest heeft een speciale CD met zijn mooiste nummers samengesteld om zo de bewoners van verpleeghuizen in Nederland een muzikaal hart onder de riem te steken.

30-04-2020
Aan het front in de ouderenzorg
Interview in de serie 'Zorg in coronatijd' met Adrienne de Jonghe, specialist ouderengeneeskunde bij Kennemerhart.

30-04-2020
Interview: Supporthelpdesk ouderengeneeskunde helpt echt
Wij spraken met Chantal van Keulen, manager behandel- en kenniscentrum regio Oss bij BrabantZorg, over de aanleiding, de pilot en de ervaringen tot nu.

30-04-2020
ZonMw start ‘second-wave’ Covid-19 onderzoeksprogramma
Het onderzoeksprogramma heeft een budget van 27 miljoen euro en loopt tot 2024. De subsidieoproep is hier gepubliceerd. Let op: deadline voor aanvraag is 19 mei 2020, 14.00 uur.

29-04-2020
RIVM publiceert informatie over mondmaskers voor zorgmedewerkers
Het RIVM heeft extra informatie gepubliceerd over het gebruik van mondmaskers voor zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn. Daarbij heeft de Rijksoverheid de factsheet ’wanneer is welk mondmasker nodig’ aangepast. Zo is bijvoorbeeld de term ‘vluchtig contact’ uit de factsheet gehaald.

29-04-2020
Verruiming bezoekersregeling; samen zoeken naar juiste voorwaarden
ActiZ vindt het belangrijk om bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk te maken onder passende voorwaarden. Bezoek levert een grote bijdrage aan de waarde van het leven van bewoners.

29-04-2020
Terugblik op webinar ‘bezoekregeling verpleeghuizen’ nu en straks
In de webinar van 24 april verkenden we welke mogelijkheden er zijn om bezoek in verpleeghuizen weer toe te laten en onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Lees het verslag en kijk het webinar terug (voor ActiZ-leden).

28-04-2020
Supporthelpdesk ouderengeneeskunde nu open voor alle regio’s
De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support van de -eigen of dienstdoend- specialist ouderengeneeskunde.

24-04-2020
Enthousiaste reacties bij webinar-lancering Nationale Zorgklas
Met meer dan 125 deelnemers in het live webinar van donderdag 23 april, is het duidelijk dat er veel belangstelling is voor het nieuwe opleidingsplatform, waar mensen versneld worden opgeleid om inzetbaar te zijn voor de zorg. Kijk het webinar terug (voor ActiZ-leden).

24-04-2020
Kamer vraagt om helderheid gebruik mondkapjes
Versoepeling en bescherming, die twee thema’s domineerden het Kamerdebat van 22 april over de coronacrisis.

22-02-2020
Covid-19 Lessons learned over duurzame inzetbaarheid en extra handen
Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers duurzaam inzetbaar blijven ten tijde van de coronacrisis? En hoe zet je extra handen snel in en op welke plek? Lees het verslag en kijk het webinar terug (voor ActiZ-leden).

22-04-2020
ActiZ: gevaarlijke onduidelijkheid kabinet over inzet en beschikbaarheid mondkapjes
ActiZ is verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg tijdens de persconferentie van het kabinet van gisteravond. ActiZ laakt met name de voortdurende onduidelijkheid en de gebrekkige communicatie over beschikbaarheid en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen

21-04-2020
Veelgestelde vragen zorgmedewerkers over PBM gebruik
Het RIVM heeft aanvullend op de richtlijn 'PBM gebruik buiten het ziekenhuis' een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. De lijst is opgesteld aan de hand van verschillende vragen die bij het RIVM binnen zijn gekomen. Het overzicht wordt steeds actueel gehouden.

21-04-2020
Bezoekregeling verpleeghuizen verlengd
Het kabinet heeft besloten de bezoekregeling voor verpleeghuizen op dit moment nog niet aan te passen en oordeelt dat meer kennis en inzicht in de situatie nodig is voordat hier besluiten over worden genomen. Nader onderzoek is daartoe inmiddels gestart.  

21-04-2020
Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht als de richtlijnen rond hygiëne en 1,5 meter afstand gehandhaafd worden.

21-04-2020
IGJ - Een gesprek over goede zorg onder moeilijke omstandigheden
Hoe kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan tegen de zorgverlening thuis en in verpleeghuizen in deze coronacrisis? In een interview met ActiZ licht Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen dit toe.

21-04-2020
Online opleidingsplatform De Nationale Zorgklas is live!
Op 20 april is De Nationale Zorgklas live gegaan. In een kort tijdsbestek is dit landelijke opleidingsplatform ingericht om medewerkers volledig online en binnen een week te kunnen scholen tijdens de coronacrisis. 

18-04-2020
ActiZ: ‘De zorg thuis gaat door, maar anders’
ActiZ roept op om de zorg thuis niet te vergeten. Het is goed dat verpleeghuizen inmiddels in beeld zijn bij de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook medewerkers die cliënten wijkverpleging of andere zorg thuis bieden moeten veilig hun werk kunnen doen, stelt ActiZ.

18-04-2020
Factsheet PBM: wanneer welk mondmasker gebruiken?
Het ministerie van VWS heeft de factsheet ‘Wanneer moet welk mondmasker gebruikt worden?’ gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd.

18-04-2020
Factsheet Inkoop en distributieproces persoonlijke beschermingsmiddelen
Naar aanleiding van problemen in de landelijke inkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen is dit proces aangepast. Voor de hernieuwde procesbeschrijving verwijzen we u naar de factsheet. Vanaf heden is het mogelijk om uw persoonlijke beschermingsmiddelen via Mediq-portal te bestellen.

18-04-2020
Q&A testbeleid
Het ministerie van VWS een Q&A gepubliceerd over het aangepaste testbeleid. Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis kunnen, als hun werkgever geen testen uitvoert, terecht bij de GGD.

18-04-2020
GRZ Behandeladvies post COVID-19 gepubliceerd
Verenso heeft samen met ActiZ, de Vereniging voor Revalidatieartsen en Laurens een eerste versie van het behandeladvies Post-COVID-19 GRZ opgesteld. Gezien het specifieke karakter van deze revalidatie en het gebruik van veel GRZ-afdelingen als Corona-unit, lijkt afstemming over dit aanbod in uw ROAZ-regio voor de hand te liggen.

18-04-2020
Telefonische Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde voor en door SO’s
Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen die door COVID-19 overbelast (dreigen te) raken, is door ActiZ, Verenso en ANW Nederland een Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde (SHD) opgericht. De helpdesk is beschikbaar voor de regio’s Brabant, Rotterdam, Amsterdam en Zwolle.

18-04-2020
Richtlijn Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen
Het ministerie van VWS heeft samen met het RIVM vier richtlijnen gepubliceerd over mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding/ dagopvang en hulpmiddelen voor kwetsbare mensen die thuis wonen. Het uitgangspunt is dat de zorg aan deze kwetsbare mensen waar mogelijk doorgang vindt. 

17-04-2020
Compensatie voor omzetverlies en kosten van de coronacrisis
De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Er zijn verschillende regelingen in de maak om zorgorganisaties in deze situatie te ondersteunen.

17-04-2020
Tweede Kamer wil onderzoek bezoekregeling verpleeghuizen
In het debat in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus werd uitgebreid stilgestaan bij de situatie in verpleeghuizen.

17-04-2020
Stand van zaken vermelding BIG-nummer
De verplichting om het BIG-nummer te vermelden treedt per 1 januari 2021 in werking, maar door de coronacrisis hebben BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers misschien niet voldoende tijd om dan aan de verplichting te voldoen. Daar wordt rekening mee gehouden: zij hoeven voorlopig nog niets te doen.

16-04-2020
Uitstel van de PREM-meting tot 2021
Organisaties zijn niet langer verplicht om in 2020 een PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren bij Zorginstituut Nederland (ZiNL). Organisaties zijn wel vrij om een PREM-meting uit te voeren als zij dit zelf wenselijk vinden in het kader van leren en verbeteren. Het is ook nog steeds mogelijk om de PREM-meting aan te leveren bij ZorgkaartNederland en Mediquest.

16-04-2020
Corona maakt meeste slachtoffers onder meest kwetsbare mensen
De schokkende CBS-cijfers over extra overledenen in zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, is geen verrassing. Aldus ActiZ in reactie op het bericht dat de sterfte in de eerste week van april bijna twee keer hoger was dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar. ActiZ-bestuurslid Conny Helder: ‘Dit verschrikkelijke virus is een sluipmoordenaar die de meeste kwetsbare mensen het hardste raakt. Gelukkig zien we wel dat er nauwelijks nieuwe besmette locaties bijkomen en dat ook kwetsbare mensen kunnen herstellen van het virus.’

15-04-2020
Aanmelden webinar 4: 'Corona en duurzaam inzetbare medewerkers'
Op vrijdag 17 april van 14.00–15.00 uur organiseert ActiZ een vierde webinar in de serie ‘Covid-19:lessons learned’ over het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers tijdens corona. We gaan in gesprek met twee HR directeuren van ActiZ-lidorganisaties.

15-04-2020
Verlenging termijnen verantwoording kwaliteitsbudget en nacalculatie 2019
De NZa heeft door de coronacrisis de aanleverdatum van de nacalculatie 2019 voor zorgorganisaties met een kwaliteitsbudget 2019 verlengd tot 1 juli 2020. Voor zorgorganisaties zonder kwaliteitsbudget blijft de datum 1 juni 2020 voor de nacalculatie 2019 in principe gehandhaafd maar is coulance mogelijk.

15-04-2020
Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus van 14 april 2020
De afgelopen periode heeft ActiZ, mede naar aanleiding van signalen uit de achterban, diverse knelpunten onder de aandacht gebracht van het kabinet. Lees het bericht voor de belangrijkste punten van het beleidsbesluit.

15-04-2020
Overzicht oplossingen tegen eenzaamheid in het verpleeghuis
Cliënten in verpleeghuizen mogen op dit moment geen bezoek ontvangen, waardoor veel cliënten eenzaam zijn. Op onze website hebben wij diverse oplossingen en overzichten verzameld die kunnen bijdragen om de eenzaamheid te verminderen.

14-04-2020
Werkinstructie afval
De Inspectie Leefomgeving en Transport staat tijdelijk tijdens de corona maatregelen toe om ziekenhuisafval, en ook VVT-afval, anders te verpakken. Zo mogen bijvoorbeeld beschermende kleding of wegwerplinnen nu als ‘droog afval’ op een andere manier verpakt en vervoerd worden. 

14-04-2020
Verruiming van testbeleid cliënten
Verenso heeft een update van het behandeladvies gepubliceerd rondom de verruiming van de capaciteit voor het testen van patiënten. Uitgangspunt is om iedere patiënt met een verdenking op COVID te testen, ook na 1 à 2 positieve patiënten per afdeling/unit/woongroep (uitbraak).

14-04-2020
Factsheet ‘Hoe combineer je werk en mantelzorg in tijden van corona?’
De Stichting Werk&Mantelzorg zocht uit waar leidinggevenden en werkende mantelzorgers tegenaan lopen én geeft tips hoe je samen om kunt gaan met de situatie

14-04-2020
Mentale ondersteuning medewerkers - gratis e-book
Het e-book ‘Zorgen voor professionals’ bevat tips en adviezen voor zorgprofessionals die nu onder grote druk moeten werken. Het e-book is geschreven door ervaren coaches, wordt gratis aangeboden door PFZW, PGGM&CO en stichting IZZ.

14-04-2020
Covid-19 Lessons learned over corona zorgaccommodaties
Op vrijdag 10 april waren de verschillende corona zorgaccommodaties het onderwerp van onze derde lessons learned webinar. In verschillende regio’s zijn in korte tijd zorghotels en zorgcentra voor coronapatiënten geopend. Alex Lindenburg, manager bij Aafje, en Marcel van Woensel, bestuurder bij Van Neynsel, deelden hun ervaringen over bijzondere zorgaccommodaties.

11-04-2020
Nieuw verdeelmodel mondmaskers: reactie ActiZ
In het nieuwe verdeelmodel voor beschermende mondmaskers wordt niet gekeken naar verdeling per sector, maar naar risicovolle handelingen. Deze handelingen worden ook verricht in verpleeghuizen en in de zorg bij mensen thuis.

10-04-2020
Testbeleid aangepast door RIVM
Het RIVM heeft vandaag het testbeleid voor de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging nogmaals aangepast. 

10-04-2020
Update behandeladvies Verenso
In het (behandel)advies voor specialisten ouderengeneeskunde heeft Verenso aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben met name betrekking op cohorteren, quarantaine en bezoek in palliatieve fase

10-04-2020
Inspectie houdt toezicht op veiligheid van zorg bij COVID-19 uitbraak
De IGJ houdt in haar toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg uiteraard rekening met de huidige crisissituatie, zij is zich daarbij bewust van de schrijnende en extra risicovolle situaties.

10-04-2020
Afspraken over inzet helpende in de wijkverpleging tijdens coronacrisis
Aansluitend op het advies van V&VN over de inzet van helpenden in de wijkverpleging hebben de zorgverzekeraars inmiddels hun voorwaarden gepubliceerd.

10-04-2020
Sociaal werk in corona tijd
Juist nu is aandacht voor het welzijn en welbevinden van groot belang. Sociaal Werk Nederland publiceert inspirerende voorbeelden over de wijze waarop de sociaal werkers in deze tijd ondersteuning bieden.

10-04-2020
Standpunten KNMG en V&VN mbt werken zonder afdoende PBM
De huidige schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) roept de vraag op of van zorgmedewerkers gevraagd of verwacht kan worden om zonder afdoende PBM zorg te verlenen aan (vermoedelijk) met corona besmette cliënten. 

10-04-2020
Tweede Kamer hamert op meer beschermingsmiddelen voor medewerkers
Minister De Jonge lag flink onder vuur tijdens het debat op 8 april in de Tweede Kamer. Kamerleden deelden de zorgen die ActiZ en ook beroepsverenigingen en vakbonden hebben over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.

08-04-2020
Inzet niveau 2 in de wijkverpleging
V&VN heeft een advies gepubliceerd over de inzet van helpenden (niveau 2). V&VN is van mening dat we in deze crisisperiode met elkaar moeten zorgen dat cliënten achter de voordeur de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

08-04-2020
GGD Testbeleid
Het RIVM heeft op 8 april nieuwe richtlijnen gepubliceerd rondom het testbeleid voor zorgmedewerkers die buiten het ziekenhuis werken. De algemene richtlijn is aangepast en daarnaast zijn de sectorspecifieke richtlijnen met flowcharts aangepast betreffende wijkverpleging en verpleeghuiszorg. De grootste wijziging is dat wanneer een medewerker zowel klachten had als hoesten en/of niezen en koorts, dat men dan thuis moest blijven tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten. Het RIVM heeft dit gewijzigd in thuis blijven tot 24 uur na verdwijnen van de koorts. Wij hebben de vraag nog uitstaan bij het RIVM omtrent de inzet van positief geteste medewerkers. De Q&A over testbeleid wordt momenteel afgestemd GGD GHOR Nederland.

08-04-2020
Tegemoetkoming herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen door coronacrisis
De Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) heeft aangekondigd dat alle specialisten en profielartsen dit jaar hun registratie behouden in de registers van de van de RGS.

08-04-2020
Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Denkt u in aanmerking te komen voor de NOW en wilt u de subsidie aanvragen en een voorschot vragen op de loonkosten, kijk hier voor meer informatie van AWVN. Naast een stappenplan voor het indienen van de aanvraag kunt u ook gebruik maken van de NOW-rekentool.

08-04-2020
Onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties tijdens de coronacrisis
Daar waar onze zorggebouwen ‘op slot’ zijn, kan vanzelfsprekend geen onderhoud of inspectie plaatsvinden en in het algemeen zal gelden dat dit momenteel geen (hoge) prioriteit heeft bij zorgorganisaties.

07-04-2020
Uitstel deadline aanlevering indicatoren verpleeghuiszorg 2019
Aanbieders van verpleeghuiszorg krijgen meer tijd voor het aanleveren van de resultaten van de meting over 2019 voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling en de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

07-04-2020
IGJ: mondmaskers, alleen als het echt nodig is
Huisartsen en zorgverleners in verpleeghuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg hoeven volgens de IGJ alleen persoonlijke beschermingsmiddelen als mondmaskers te gebruiken als dat echt nodig is. Hierbij verwijst de inspectie net als ActiZ naar de richtlijn van de RIVM.

07-04-2020
Modelontwikkeling van aantal besmettingen in dashboard op ActiZ Kijk op Data
Om te voorzien in meer informatie over de ontwikkeling van het aantal COVID-19 besmettingen heeft ActiZ door Deloitte een model laten ontwikkelen om een prognose van die ontwikkeling te kunnen geven.

07-04-2020
Distributie beschermingsmiddelen verloopt traag
Er is dringend behoefte aan meer en snellere distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg. 'De risico's voor onze professionals worden anders te groot', benadrukt ActiZ-woordvoerder en bestuurslid Conny Helder.

07-04-2020
Lessons learned over Corona in de wijk
Op 3 april organiseerde ActiZ het tweede webinar in de serie ‘lessons learned’, over corona in de wijk, met de ervaringen van Icare en Laurens. Het volgende webinar op 10 april gaat over het inrichten van speciale corona-zorgaccommodaties.

07-04-2020
Gewijzigd advies RIVM inzet kwetsbare medewerkers
Het RIVM heeft op 7 april 2020 het advies ten aanzien van de inzet van kwetsbare medewerkers gewijzigd. Voor vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied ivm de coronamaatregelen, ga naar de Q&A Arbeidsrelatie en Corona (alleen voor ActiZ-leden).

07-04-2020
Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is open tot vannacht 00:00
Sinds de opening van de regeling vanochtend zijn er in korte tijd alweer heel veel nieuwe aanvragen ingediend. Dit betekent dat, in verband met het bereiken van het subsidieplafond van € 23 miljoen, in de nacht van 7 op 8 april om 00.00 uur de regeling gesloten wordt.

06-04-2020
Coronabesmettingen in verpleeghuizen hoger dan uit RIVM cijfers blijkt
Het aantal mensen in verpleeghuizen dat is besmet met het coronavirus is hoger dan op basis van de RIVM-cijfers blijkt. ActiZ herkent het beeld dat uit het onderzoek van Verenso hierover naar voren komt. 

03-04-2020
Noodmaatregel Wlz-registratie 
Het CIZ biedt als noodmaatregel een tijdelijke, registratieve afhandeling van Wlz-aanvragen. Deze regeling start vrijdag 3 april en is aanvullend aan de reguliere afhandeling.

03-04-2020
Gratis behandelpaspoort voor zorgverleners
Een gesprek over de behandelwensen is op elk moment belangrijk. Met behulp van het Behandelpaspoort kunnen mensen nadenken en praten over deze wensen en deze ook vastleggen. VWS stelt 10.000 behandelpaspoorten gratis ter beschikking.

03-04-2020
Landelijke hulplijn voor zorgprofessionals
Het Instituut voor Psychotrauma ARQ IVP heeft een hulplijn geopend voor zorgprofessionals die ondersteuning nodig hebben. De hulplijn is zeven dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 en wordt bemand door gespecialiseerde psychologen.

03-04-2020
Stimuleringsregeling E-health Thuis gaat weer open
In de week van 6 april is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen. Er is grote belangstelling voor de regeling. De regeling is open tot 1 juni 2020 of totdat het beschikbare subsidiebedrag van 23 miljoen op is.

03-04-2020
Q&A bezoekersregeling verpleeghuiszorg geactualiseerd
Eerder deze week is besloten om de bezoekersregeling verpleeghuiszorg te verlengen tot en met 28 april aanstaande. Vanwege de impact roept dat veel nieuwe vragen op die inmiddels zijn verwerkt in de Q&A.

02-04-2020
Blijvende bezorgdheid Tweede Kamer over beschermingsmiddelen
De toon was constructief, maar het aantal vragen groot tijdens het debat op 1 april in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. 

02-04-2020
Online platform Nationale Zorgklas voor kwalitatief en duurzaam opleiden van zorgpersoneel
De Nationale Zorgklas wordt een landelijk platform waar laagdrempelig spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching worden aangeboden, om mensen in deze crisistijd snel op te leiden om inzetbaar te zijn voor de zorg. 

02-04-2020
Geldende (tijdelijke) regels inzet en bekwaamheid van zorgverleners
Ook door het initiatief voor Extra handen in de zorg worden de komende weken meer arbeidskrachten en/of vrijwilligers ingezet. Als gevolg hiervan krijg ActiZ regelmatig vragen over de bekwaamheid van zorgverleners. Naar aanleiding van de coronacrisis zijn de bestaande regels op sommige punten aangepast.

01-02-3030
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de maatregel voor de tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven, die nu omzet verliezen door de coronacrisis, bekendgemaakt. Al eerder kondigde Minister Koolmees de contouren aan van de NOW die de regeling werktijdverkorting gaat vervangen.

01-02-2020
Hulpmiddelen voor Beeldbellen
ActiZ heeft voor u hulpmiddelen en informatie verzameld over beeldbellen.

31-03-2020
Q&A Arbeidsrelatie en coronavirus
De ActiZ caoinfo-lijn wordt dagelijks gebeld met vragen over hoe om te gaan met maatregelen waarmee werkgevers en werknemers geconfronteerd worden en die invloed hebben op de continuïteit van de zorg. Het betreft hier arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke vragen. De meest gestelde vragen hebben wij gebundeld in een overzichtelijke Q&A die wij (bijna) dagelijks updaten.

31-03-2020
Lessons learned uit Brabant – bestuurders delen ervaringen
Op 27 maart organiseerde ActiZ het webinar ‘Covid-19: Lessons learned uit Brabant’, in samenwerking met Jacqueline Joppe (bestuurder ZG Elde Maasduinen) en Mireille de Wee (bestuurder De Riethorst Stromenland).  Door hun ervaringen te delen willen zij andere regio’s en zorgorganisaties helpen zich voor te bereiden op de veranderingen die deze ingrijpende situatie met zich meebrengt. 

31-03-2020
Tekort zuurstof voor gebruik thuis en in verpleeghuizen
Als uw organisatie een tekort aan zuurstof verwacht òf al hebt, of aan daartoe noodzakelijke apparatuur, meld dat zo spoedig mogelijk bij de coördinator van uw ROAZ.

31-03-2020
Maatregelen nu verlengd tot en met 28 april: Q&A bezoekregeling
Alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken die nu gelden tot 6 april aanstaande, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.

31-03-2020
Maatregelen Wet arbeidsmarkt in balans opgeschort door kabinet
het kabinet is aan ons verzoek tegemoet gekomen door onderdelen van de premiedifferentiatie WW in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op te schorten. De opgeschorte maatregelen in het kader van de premiedifferentiatie WW op een rij.

30-03-2020
Inspectie laat termijnen voor zorgaanbieders los tijdens coronavirus
De inspectie voor de gezondheidszorg (IGJ) laat de termijnen voor zorgaanbieders los bij verplichtingen en verzoeken die normaal in het toezicht gelden. Bijvoorbeeld als zij een reactie moeten geven op een inspectierapport. Of als zij een onderzoeksrapportage over een calamiteit moeten inleveren.

30-03-2020
Ervaringen uit Noord-Brabant
Hoe gaan ouderenzorgorganisaties in Brabant om met de uitbraak van COVID-19? ActiZ sprak hierover met acht mensen van zorgorganisatie Van Neynsel.

30-03-2020
Financiële impuls voor creatieve oplossingen
Via ZonMw is de mogelijkheid geopend om een financiële bijdrage aan te vragen voor creatieve oplossingen bij covid-19 problematiek.

27-03-2020
Aanvullende informatie PBM
Het RIVM heeft recent de richtlijn voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis aangepast en voorzien van aanvullende informatie voor de thuiszorg (die ook past voor verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen). 

27-03-2020
Hergebruik mondmaskers
RIVM heeft een richtlijn gepubliceerd voor hergebruik van FFP2 mondmaskers. Voor chirurgische mondmaskers is geen hergebruik aan de orde.
Er is op dit moment géén RIVM-richtlijn voor verantwoord gebruik van zelfgemaakte mondmaskers.

27-03-2020
Testbeleid zorgmedewerkers
De richtlijn van het RIVM over het testen van zorgmedewerkers is uitgewerkt in twee duidelijke beslisbomen. Een voor de verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvormen en woonzorgcentra en een voor de thuiszorg en huishoudelijke ondersteuning.

27-03-2020
Stroomschema testbeleid cliënten door SO
Verenso heeft in afstemming met RIVM/LCI een stroomschema opgesteld voor testbeleid bij cliënten met een verdenking op COVID-19 in verpleeghuizen. Het stroomschema kan, indien gewenst/passend voor de situatie, worden gebruikt als hulpmiddel voor locaties/afdelingen waar nog geen uitbraak is. 

27-03-2020
Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)
Het Consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Wordt u als zorginstelling benaderd door burgerinitiatieven? Neem dan contact op met het Consortium.

27-03-2020
Extra scholingskosten en inwerktrajecten subsidiabel via SectorplanPlus
VWS voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan subsidieregeling SectorplanPlus. Hierdoor zijn extra scholingskosten en inwerktrajecten voor nieuwe zorgmedewerkers om de gevolgen van Corona op te vangen subsidiabel.

27-03-2020
SET regeling overtekend en (tijdelijk) gesloten
De SET regeling is op 27 maart gesloten vanwege overtekening. Het ministerie van VWS stelt momenteel alles in het werk om de subsidieregeling voor het opschalen van gebruik van e-health toepassingen thuis weer beschikbaar te maken.

27-03-2020
Tweede Kamer steunt beleid, maar is bezorgd over gebrek aan beschermingsmiddelen
In het Kamerdebat van 26 maart werd onder meer gesproken over het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. ActiZ had in een brief aangegeven dat dit een landelijk probleem is, ook in verpleging, verzorging en thuiszorg. 

26-03-2020
Tijdelijk minder thuiszorg door corona
Niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg en huishoudelijke hulp kan op steeds meer plekken in Nederland tijdelijk niet worden geleverd als gevolg van de coronacrisis. Dit gaat zo veel mogelijk in overleg met cliënten, om hen en zorgmedewerkers te beschermen tegen de gevolgen van het virus.

26-03-2020
Q&A werkgevers over arbeidsrelatie en Corona
Heeft u vragen op arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk gebied in verband met de Corona-maatregelen? De meest gestelde vragen en antwoorden hebben wij voor ActiZ-leden gebundeld in de Q&A Arbeidsrelatie en Corona (pdf).

25-03-2020
Q&A werkgevers voor ‘Extra handen voor de zorg’
Het nieuwe platform www.extrahandenvoordezorg.nl brengt vraag en aanbod van extra zorgpersoneel  (regionaal) samen. In een aantal vragen en antwoorden zet ActiZ op een rij met welke voorwaarden werkgevers rekening kunnen houden. 

25-03-2020
Actueel verzuimoverzicht tijdens coronacrisis
Vernet kan nu het verzuim op maandbasis monitoren en het aantal verzuimmeldingen zelfs op weekbasis bijgehouden. Frequente monitoring geeft VWS en ActiZ een beter beeld om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht.

24-03-2020
Richtlijn RIVM testbeleid zorgmedewerkers
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld rondom het testen van zorgmedewerkers. Het RIVM geeft hiermee richting aan het moment waarop een zorgmedewerker getest moet worden, wanneer een zorgmedewerker kan werken en wanneer het slim is om even niet te werken.

24-03-2020
Brief ZN over financiële gevolgen coronacrisis
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een brief gestuurd aan alle aanbieders in de langdurige zorg om hen comfort te bieden over de financiële gevolgen van de coronacrisis. In de brief worden oplossingen aangekondigd met het oog op de continuïteit van zorg op de korte en langere termijn. 

24-03-2020
NZa: Uitstel indienen kwaliteitsbudget 2020
In verband met het coronavirus geeft de NZa uitstel voor de indiening van het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020. De indieningsdatum is uiterlijk 30 april 2020 in plaats van 1 april 2020.

24-03-2020
Palliatieve zorg tijdens de corona-uitbraak
Op palliaweb.corona is een speciale corona-pagina ingericht met relevante informatie. 

24-03-2020
Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 9 uur worden ingediend.

24-03-2020
Zeven dagen termijn voor oplevering appartement tijdelijk opgeschort 
In de algemene voorwaarden van ActiZ en LOC staat dat nabestaanden van een overleden cliënt 7 dagen de tijd krijgen om de kamer of het appartement leeg te maken. Die termijn komt zolang de coronacrisis voortduurt te vervallen. 

23-03-2020
Advies luchtbeheersing bij cliënten met corona 
TNO, TU Eindhoven, VCCN en Royal HaskoningDHV ondersteunen de zorgsector bij acute vraagstukken over de technische infrastructuur van zorggebouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om het minimaliseren van de risico’s voor medebewoners en medewerkers bij isolatie van besmette verpleeghuiscliënten. 

23-03-2020
Accountants: corona is ‘gebeurtenis na balansdatum’
De Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants (NBA) stelt dat de coronacrisis 'een gebeurtenis na balansdatum' is. Voor zorgorganisaties betekent dit dat zij voor jaarrekeningen van het afgelopen jaar de coronacrisis opnemen als een dergelijke gebeurtenis. 

23-03-2020
IGJ over tekort aan reguliere medische middelen
De IGJ gaat in een nieuwsbericht in op hoe zorgaanbieders om kunnen gaan met situaties waarin er een tekort is aan medische hulpmiddelen. Het kan dan namelijk noodzakelijk zijn om af te wijken van de richtlijn. 

23-03-2020
Online Corona Netwerk beschikbaar (alleen voor ActiZ-leden)
Voor het uitwisselen van ervaringen en (lokale) actualiteiten is er een speciaal online netwerk beschikbaar. Mocht u zelf interessante documenten, praktische tips of andere zaken hebben waar uw collega’s iets aan hebben, dan kunt u deze delen via het netwerk.

22-03-2020
Nieuwe Q&A verpleeghuisbezoek
Sinds vrijdag 20 maart geldt de aanwijzing van het kabinet waardoor geen bezoek meer mogelijk is in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Om die regeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is  een nieuwe Q&A gepubliceerd. 

20-03-2020
RIVM-richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers buiten het ziekenhuis
Het RIVM heeft een richtlijn opgesteld rondom gepast gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. In tegenstelling tot eerder gepubliceerde richtlijnen is het gebruik van chirurgisch mondneusmaskers in bepaalde situaties toegevoegd.

20-03-2020
Indicatiestelling wijkverpleging, telefonisch of via beeldbellen
Door de coronacrisis is de druk op de wijkverpleging verder opgelopen. De indicatiestelling door is daarom vergemakkelijkt. De NZa heeft de beleidsregels rond indicatiestelling bij cliënten thuis verruimd en beroepsvereniging V&VN publiceert een nieuw advies voor haar leden. Zie ook de Q&A van de NZa.

20-03-2020
Nationaal zorgnummer voor cliënten, familieleden, mantelzorgers
De hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland staat klaar voor alle vragen omtrent het corona-virus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten. Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900 – 23 56 780.

20-03-2020
Let op: cybercriminelen actief bij coronacrisis
Veilgheidsexperts signaleren een hoog aantal cyberaanvallen die inhaken op het coronavirus. Vooral de (gezondheids)zorg, productiesector en farmaceutische industrie zijn mikpunt. 

19-03-2020
ActiZ: begrip voor ingrijpende maatregelen kabinet rond bezoek verpleeghuizen
ActiZ heeft begrip voor het besluit van het kabinet om bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen vanaf vrijdag 20 maart te stoppen. In de terminale fase en vergelijkbare omstandigheden kan een zorgorganisatie incidenteel afwijken van deze maatregel.

19-03-2020
Q&A omtrent aangescherpte bezoekregeling verpleeghuizen
Naar aanleiding van de aangescherpte bezoekregeling voor verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen van zorgorganisaties zet ActiZ de belangrijkste vragen en antwoorden (Q&A) op een rijtje.

19-03-2020
Meetperiode PREM Wijkverpleging verlengd
De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging, bestaande uit ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland, hebben besloten om de meetperiode van de PREM Wijkverpleging nu met een maand te verlengen.

19-03-2020
Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht
Op www.extrahandenvoordezorg.nl kan vanaf vandaag de vraag naar en het aanbod van extra personeel voor de zorg (regionaal) samengebracht worden. Met dit initiatief hopen partijen de inzet van extra personeel, in zorgorganisaties waar dat dringend nodig is, gedurende de coronacrisis te ondersteunen.

19-03-2020
Landelijke richtlijnen zorgverleners en BIG-(her)registratie
Minister Bruins heeft inmiddels besloten dat voor alle geregistreerde zorgverleners de plicht tot herregistratie wordt opgeschort. Eerder zijn al besluiten genomen door het Kabinet waarin voormalige verpleegkundigen en artsen, van wie de BIG-registratie is verlopen, weer aan de slag mogen.

19-03-2020
NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand 
De NZA wil eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

18-03-2020
Kabinet komt tegemoet aan verzoek zorgbranches inzake WAB maatregelen
Op initiatief van ActiZ hebben de Zorgbranches minister Koolmees verzocht de hoge WW premie als gevolg van extra werk boven de contractuele arbeidsduur, die op grond van de WAB regelgeving inzake premiedifferentiatie WW geldt, tijdelijk op te schorten. 

17-03-2020
ActiZ roept politiek op tot vertrouwen en samenwerking
In een paper aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus vraagt ActiZ Kamerleden om vertrouwen te hebben in zorgprofessionals en hen voldoende te beschermen.

17-03-2020
Oproep aan minister Koolmees: schort WW-boete op voor continuïteit van zorg
Werkgeversorganisaties in de zorg, waaronder ActiZ, verzoeken de minister dringend de maatregel ‘tijdelijke oproepovereenkomst met als sanctie het hoge WW tarief van plus 5%’ op te schorten. Deze maatregel zet de continuïteit van zorgverlening onnodig onder druk.

17-03-2020
Vragen omtrent regels NZA
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar website een overzicht gemaakt van algemene en zorgspecifieke vragen rondom het coronavirus en de regels van de NZA. 

17-03-2020
Kick protocollen vrij toegankelijk
Het KICK-portaal van kennisorganisaties Vilans, met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen, is vanaf vandaag vrij toegankelijk. Zodoende kan iedereen gemakkelijk werkinstructies nalezen en zijn of haar zorgkennis opfrissen.

16-03-2020
Samen voor zorgcontinuïteit: brief ActiZ en ZorgthuisNL aan stelselpartijen
In een brief aan minister Bruins en stelselpartijen roepen beide brancheverenigingen op tot samenwerking. Ook brengen ActiZ en ZorgthuisNl een aantal onderwerpen naar voren waarvoor om hulp of steun wordt gevraagd. 

15-03-2020
Zorg voor ouderen en chronisch zieken cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak
De zorg voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken kan niet op pauze gezet worden. Voor de continuïteit van deze zorg geldt daarom dat sommige ouders of verzorgenden de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik kunnen maken van kinderopvangmogelijkheden. Voor het actuele en complete overzicht van vitale beroepen, zie Rijksoverheid.nl.

15-03-2020
Verpleeghuizen met besmettingen sluiten voor bezoek
Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant en delen van Limburg, veel nieuwe besmettingen van het coronavirus (of verdenkingen daarop) binnen verpleeghuislocaties gevonden. ActiZ erkent en steunt de noodzaak om deze locaties te sluiten voor bezoek van buiten om verdere besmetting te voorkomen. Zeker bij kwetsbare ouderen moeten we voorzichtig zijn.

14-03-2020
Spontane hulp
Ouderenzorgorganisaties en medewerkers in de zorg krijgen veel hartverwarmende reacties en steunbetuigingen vanuit de omgeving. Veel mensen bieden ook spontaan aan te komen helpen en dat wordt erg gewaardeerd. Op dit moment is het echter nog belangrijker om zo weinig mogelijk verschillende mensen in verpleeghuizen te laten komen vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners. En verspreiding tegen te gaan.

13-03-2020
Bezoek aan verpleeghuizen en kwetsbare mensen - aanvullend advies Noord-Brabant
Het advies is bezoek aan verpleeghuizen te beperken. Veel organisaties kiezen ervoor het bezoek te maximeren tot 1 of 2 bezoekers per bewoner per dag. Voor Noord-Brabant gelden aanvullende adviezen.

13-03-2020
CIZ: geen huisbezoeken meer
Het CIZ legt op grond van de RIVM adviezen voorlopig geen bezoeken thuis of in instellingen meer af. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het huisbezoek vervangen kan worden door telefonisch contact of  Skype of FaceTime. Voor eventuele vragen aan het CIZ kunt u bellen naar 088-789 1000 of mailen via info@ciz.nl.

13-03-2020
Rechters in Brabant: geen bezoeken aan instelling
Bij rechterlijke machtigingen (RM) of beoordelingen over de voortzetting hiervan horen rechters cliënten op locatie. De rechtbanken in Brabant volgen de aangescherpte richtlijn van het RIVM zoals die geldt in Noord-Brabant t.a.v. “social distancing”. Dit betekent dat indien een client hoest, verkouden is of koorts heeft hij/zij niet op locatie wordt gehoord, maar dat dit telefonisch zal gebeuren.

13-03-2020
NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus
Lees hier het eerste bericht van de NZa over extra kosten door corona in langdurige zorg.

13-03-2020
Nieuw behandeladvies voor specialist ouderengeneeskunde binnen zorginstellingen
Beroepsvereniging Verenso heeft een advies opgesteld voor behandeling van COVID-19-patiënten door specialisten ouderengeneeskunde. Dit is gedaan in afstemming met het RIVM, de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM), het ministerie van VWS, ActiZ en specialisten ouderengeneeskunde. ActiZ is in overleg met de partijen over nog openstaande vraagstukken rond dit advies. 

12-03-2020
Adviezen voor zorgmedewerkers
Het advies voor de inzet van zorgmedewerkers dat al van kracht is voor zorgmedewerkers in Noord-Brabant, geldt nu ook voor de rest van het land.

12-03-2020
Persoonlijke beschermingsmiddelen: ROAZ 
De instellingen die zelf de persoonlijke beschermingsmiddelen niet op voorraad hebben en deze voor een incidentele besmetting nodig hebben, benaderen hiervoor coördinatoren die per ROAZ zijn aangesteld.

11-03-2020
Deelname van zorgmedewerkers aan grotere bijeenkomsten
In navolging van VerensoVenVNKNMG en FMS adviseren wij u om uw zorgmedewerkers (met direct of indirect contact met cliënten) tot in elk geval 10 april niet deel te laten nemen aan grotere bijeenkomsten die niet direct relevant zijn voor de zorg in de praktijk. Het vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding van het COVID-19 virus.

09-03-2020
Tips met betrekking tot isolatie bij dementie; thuis of in verpleeghuis
De landelijke adviezen en richtlijnen hiervoor zijn niet altijd goed toepasbaar bij doelgroepen zoals mensen met dementie. Wees in overleg met de GGD in geval van verdenking of besmetting extra alert.

06-03-2020
Geen corona-patiënten naar verpleeghuizen
Corona-patiënten zullen niet van ziekenhuizen naar verpleeghuizen worden overgebracht, als er in Nederland veel meer mensen besmet raken. Dat vertelde Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM tijdens een bijeenkomst aan Kamerleden.

06-03-2020
Aansluiting op ROAZ essentieel voor coördinatie van capaciteit
Het ROAZ coördineert de acute zorg, waaronder de capaciteit, in de regio. Bent u lid van ActiZ en heeft u vragen over de aansluiting op de coördinerende netwerken in de regio in verband met het coronovirus? Dan kunt u contact opnemen met Anne Lee Edens, beleidsadviseur ActiZ.

06-03-2020
Voorbeeldbrief coronavirus aan medewerkers beschikbaar
Werkgeversvereniging AWVN heeft een voorbeeldbrief over het coronavirus opgesteld die u aan uw medewerkers kunt sturen.

06-03-2020 
Zorgorganisaties extra alert op coronavirus
Nederlandse zorgorganisaties zijn extra alert op mogelijke verdenkingen van het coronavirus. In een ledenbericht benadrukt ActiZ het belang van hygiënisch werken, worden signalen beschreven waarop gelet moet worden en wordt het proces van het melden van een signaal of verdenking op een rijtje gezet.

Dossier coronavirus voor zorgorganisaties

Het Dossier coronavirus voor zorgorganisaties wordt doorlopend geactualiseerd.

 

 

 

ActiZ logo RGB

Corona Infolijn

Werkdagen 09.00-17.00 uur