10 juli 2020Financiering, VVT Nieuws

Tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020 vóór 1 september

De tussentijdse aanlevering van de realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft van 2020 dient plaats te vinden vóór 1 september 2020, zo hebben ZN/zorgkantoren besloten. De inzet van het kwaliteitsbudget kan samenhangen met de vergoeding van extra personele kosten als gevolg van de covid-19 uitbraak. Zorgkantoren kunnen zich voorstellen dat door de covid-19 gevolgen de invulling van het kwaliteitsplan is gewijzigd. Zij gaan daarover graag in gesprek met de zorgaanbieders. 

Eenmalige aanlevering tussenrealisatie kwaliteitsbudget 2020

Door de covid-uitbraak is het voor zorgaanbieders niet mogelijk geweest om de eerste tussentijdse realisatiecijfers op te leveren. In mei hebben ZN en ActiZ hierover afgesproken dat de oorspronkelijk geplande aanlevering van mei vervalt. Tevens is afgesproken dat er in 2020 sprake is van één tussentijdse aanlevering van het kwaliteitsbudget 2020.

Gezien het huidige beeld van covid-19 en de benodigde activiteiten hanteren zorgkantoren 1 september 2020 als uiterste datum voor het aanleveren van de gegevens over de realisatie van het eerste half jaar 2020. Deze aanlevering loopt via het Vektis Portaal Verpleeghuizen. ActiZ heeft ervoor gepleit het verantwoordingsmoment voor zorgaanbieders zo laat mogelijk in het jaar te plannen omdat zorgaanbieders op het moment van verantwoorden zo veel mogelijk zicht moeten hebben op de gevolgen van covid-19 en een mogelijke tweede golf van besmettingen. ZN heeft deze overweging bij de besluitvorming betrokken. Daarbij is ook gekeken dat er een tijdig herschikkingsmoment kan plaatsvinden zodat zorgaanbieders zekerheid kunnen krijgen over het kwaliteitsbudget 2020.
Het betekent tevens dat het derde aanlevermoment realisatie van het kwaliteitsbudget (tot en met 30 september) voor 2020 komt te vervallen.

De extra kosten als gevolg van het corona-virus lopen (deels) via het kwaliteitsbudget

De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158 opgesteld voor de vergoeding van extra kosten en/of omzetderving (“compensatieregeling”). Dit regelt ook dat de vergoedingen voor extra personele kosten als gevolg van covid-19 voor zorgaanbieders die afspraken hebben voor een kwaliteitsbudget, deels via het kwaliteitsbudget en deels via de beleidsregel verlopen. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van deze kosten komen de resterende kosten in aanmerking voor vergoeding via de beleidsregel.

Herschikking

Zorgkantoren gebruiken de gegevens voor de herschikking van de kwaliteitsbudget afspraken. Daarbij kijken zorgkantoren in hoeverre de plannen gerealiseerd zijn en welk deel van de personeelskosten bekostigd kunnen worden indien zij boven gereserveerd budget aangevraagd hebben. Deze afspraken moeten voor 1 november bij de NZa zijn ingediend. Dit betekent dat er uiterlijk 1 oktober overeenstemming tussen zorgkantoor en zorgaanbieder moet zijn over de hoogte van de vergoeding.
Op basis van het voorafgaande wijzigt de herschikking van het kwaliteitsbudget. In het huidige model vindt een correctie plaats voor de wijzigingen cliëntenaantal/mix. Bij deze herschikking voor het kwaliteitsbudget 2020 is de correctie cliëntenmix gelijk aan de cliëntenmix van de goedgekeurde aanvraag, omdat de compensatie voor de omzetderving verpleeghuiszorg pas later bekend zal zijn. Die kan nu nog niet worden meegenomen. Het begrotings- en verantwoordingsmodel in Excel wordt hierop aangepast, zodat zorgaanbieders dat indien gewenst, voor eigen berekeningen kunnen gebruiken. De gewijzigde versie en de toelichting komen binnenkort beschikbaar en worden gepubliceerd.

Gesprek over gewijzigde invulling kwaliteitsplan

Ten aanzien van de inhoudelijke verantwoording kunnen zorgkantoren zich goed voorstellen dat als gevolg van de covid-uitbraak de doelstellingen uit de kwaliteitsplannen niet allemaal gehaald worden: plannen zullen niet allemaal zijn uitgevoerd of hebben een andere invulling gekregen. Zorgkantoren willen over gewijzigde omstandigheden en andere invulling van het kwaliteitsplan graag in gesprek met zorgaanbieders.

Kosten van zorgpersoneel worden eerst vergoed vanuit de personeelskosten in het kwaliteitsbudget. Daarnaast kunnen bepaalde kosten na afstemming met het zorgkantoor vergoed worden vanuit de overige kosten in het kwaliteitsbudget 2020, indien deze passen in het kwaliteitsplan en het bijbehorend kwaliteitsbudget. Denk hierbij bijvoorbeeld aan annuleringskosten van een cursus ten behoeve van kwaliteitsbevordering of een investering in communicatiemiddelen, zoals tablets.

Kortom: Bijstelling van de plannen voor het kwaliteitsbudget in verband met de gewijzigde omstandigheden is toegestaan, waarbij de beschikbare ruimte overigens niet wijzigt. Als het toegekende kwaliteitsbudget niet toereikend is dan komen de restkosten als gevolg van covid-19 ten laste van de compensatieregeling.

Herma_klein

Laatste nieuws