nieuws

08 november 2017Kwaliteit, VVT Nieuws

Verlenging van experiment indiceren door zorgaanbieders

In een brief (oktober 2017) aan de Tweede Kamer kondigt het ministerie een verlenging aan van het experiment waarbij 16 zorgaanbieders zelf het indicatieadvies opstellen. Deze beslissing nam het ministerie op basis van de evaluatie door het CIZ. Eind 2017 volgen nog de resultaten van een kwalitatief onderzoek

Een van de WLZ- experimenten in het programma Waardigheid en Trots betreft de indicatiestelling. Zestien zorgorganisaties hebben ruim 2 jaar de ruimte gekregen hiermee te experimenteren. Het experiment krijgt als volgt vorm: De zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd advies op. Het CIZ toetst ieder advies op basis van een door de zorgaanbieders ingevuld format en neemt het besluit. De werkwijze bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan in het experiment regelarme instellingen (ERAI)1. Het proces van indicatiestelling wordt hiermee aanzienlijk versneld, een indicatiebesluit kan in twee dagen worden afgegeven.

Tussenevaluatie

Uit de door het CIZ vastgestelde tussenevaluatie van januari 2017 kwam naar voren dat de zorgverleners in ruim 90% tot een juiste beoordeling en onderbouwing komen. Dat wil zeggen dat zij een correcte onderbouwing maken van de Wlz-toegang en het juiste zorgprofiel selecteren. Het CIZ beoordeelt hiertoe het format dat zorgaanbieders voorleggen aan het CIZ, waarin de informatie is verwoord die van belang is om de toegang te kunnen beoordelen. Bij twijfel zal het CIZ doorvragen bij de instelling.

Aanvullend onderzoek

Het onlangs gereed gekomen aanvullende dossieronderzoek had als doel om na te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ.                                 

Dit onderzoek laat zien dat de dossiers bij de zorgaanbieders verbetering behoeven. Aanbieders staan hiervoor open en het CIZ wil daar graag haar medewerking aan verlenen.

Op dit moment is het nog wachten op de resultaten van de eindevaluatie. In dit onderzoek wordt onder meer de meerwaarde van de aanpak voor cliënten bekeken.

Verlenging in 2018

Vanwege de personele verplichtingen die de deelnemende zorgaanbieders zijn aangegaan wil het ministerie niet wachten met het besluit tot verlenging totdat de eindevaluatie is opgeleverd.  

De resultaten uit de tussenevaluatie en het dossieronderzoek pleiten er volgens het ministerie voor om nog een jaar verder te experimenteren. Zo kunnen het CIZ en aanbieders verder van elkaar leren en kan de kwaliteit van de besluiten worden verhoogd.

Vervolg

Binnenkort wordt de eindevaluatie verwacht. Ex-minister Van Rijn stelt in de brief dat hij het aan het nieuwe kabinet laat om op basis daarvan een besluit te nemen over het al dan niet meer structureel vormgeven van deze werkwijze. Eventuele aanbevelingen ter verbetering van het experiment kunnen worden meegenomen.

ActiZ is blij dat het experiment kan worden vervolgd.

 

Bijlagen:

  1. Brief aan de Tweede Kamer “Resultaten steekproef CIZ/verlenging experiment indicatiestelling
  2. Uitkomst steekproef Waardigheid en Trots; thema indicatiestelling

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws