JGD-Bedrijfsvoering

Landelijke verantwoording en controle Wmo en Jeugdzorg 2015 voorkomt verhoging administratieve lasten bij zorgaanbieders

Het project informatievoorziening zorgaanbieders (project iZA) werkt sinds maart aan een landelijke financiële productieverantwoording met bijbehorend controleprotocol voor 2015 en komende jaren. Naar verwachting komen verantwoording en protocol in oktober beschikbaar. Om verhoging van administratieve lasten te voorkomen is van belang dat dit controleprotocol gebruikt wordt in plaats van een controleprotocol per gemeente.

 

Geen controleprotocol per gemeente

Veel gemeenten en zorgregio’s zijn op dit moment bezig om zelf verantwoordingen en controleprotocollen voor zorgaanbieders en hun accountants te ontwikkelen, tot nu toe van zeer wisselende kwaliteit en met verschillende uitgangspunten. Dit leidt tot een aanzienlijke toename van de administratieve lasten bij zorgaanbieders, ook omdat daarbij vaak uitgegaan wordt van een controleverklaring per gemeente. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders, gemeenten en zorgregio’s in overleg treden, de eigen ontwikkeling van controleprotocollen ‘on hold’ zetten en afspraken maken over het gebruik van de landelijke verantwoording en controle. Uiteraard indien dit ook nodig is, omdat het niet altijd noodzakelijk is om een controleprotocol te hebben, bijvoorbeeld als de gemeente zelf (maandelijks) de declaraties controleert op rechtmatigheid.

 

Eén controle over gemeenten heen met aansluiting op de modeloplegger

De centrale verantwoording en het bijbehorende controleprotocol worden momenteel afgestemd met de beroepsorganisatie van accountants (NBA). Naar verwachting zijn in oktober een vaktechnisch voldragen verantwoording en controleprotocol beschikbaar. Uitgangspunt is een landelijke verantwoording door de zorgaanbieder per financieringsstroom over de gemeenten heen. Deze wordt door de accountant van de zorgaanbieder getoetst op de vier punten die zijn genoemd in de modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet: recht op zorg, omvang van zorg, declaratie en levering. De zorgbranches en de VNG hebben deze modeloplegger op 22 april jl. onder hun achterbannen verspreid. Hiermee wordt voorkomen dat zorgaanbieders per gemeente of zorgregio een aparte verantwoording en controleverklaring moeten opleveren.

 

Gemeenten kunnen de landelijke verantwoording met bijbehorende verklaring van de accountant gebruiken voor hun eigen jaarverantwoording 2015. Ook dit kan zorgen voor vermindering van administratieve lasten. In dit kader zullen de concepten na de zomer ook met gemeenten worden besproken, onder andere tijdens een brainstormsessie van de VNG en in een expertmeeting van de G32 gemeenten.

 

1-DSC_0066-001